અવનવું

હોમ  |   અમારા વિશે  |
અમારા વિશે
Arrow પરિચય
     સચિવાલયના વિવિધ વિભાગો પૈકીનો એક વિભાગ બંદરો અને વાહનવ્યવહાર વિભાગ છે. જે સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા થયેલ વિભારણા મુજબ રચવામાં આવેલ છે. આ વિભાગ દ્વારા નીચેના કાર્યો/પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં....
Arrow લક્ષ્ય/હેતુઓ
     To capture the strategic advantage of India’s longest coastline Gujarat is endowed with; develop maritime infrastructure, facilities & services comparable with global standards and to place....
Arrow વિભાગની કામગીરી
     ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો ૧૯૯૦ અને તે નિયમો હેઠળ સા.વ.વિ.ના તા. ૩-૯-૨૦૦પ ના હુકમ ક્રમાંકઃ ગસ-૨૦૦પ-૨૬-સકન-૨૦૦પ(૪)-કેયુ હેઠળ વિભાગને ફાળવેલ તમામ વિષયોની વહીવટી કામગીરી માટે ફાળવેલ તમામ મહેકમની....
Arrow અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
     સેકશન અધિકારીઃ- શાખાના નાયબ સેકશન અધિકારીશ્રીઓ વચ્ચે કામગીરી/વિષયોની સમાન વહેંચણી કરવી. શાખાએ રોજ-બરોજ તથા પ્રસંગોપાત હાથ ધરવાની તાકીદની તેમજ સમય-મર્યાદાવાળી કામગીરીનું વ્યવસ્થિત સંકલન કરવું.....
Arrow સંપર્ક માહિતી
     બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, રજો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.....

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0432977 Last updated on 10-01-2020