અવનવું

હોમ  |

ઠરાવો અને પરિપત્રો

ક્રમ તારીખ જી. આર. વિગત શાખા
  07-જાન્યુઆરી-2020

No.PT/2020/1/MVD/102017/386/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  26-ડિસેમ્બર-2019

No.PT/2019/30/MVD/10/2011/1049/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  26-ડિસેમ્બર-2019

No.PT/2019/31/MVO/10/2011/1048/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  22-નવેમ્બર-2019

No.PT/2019/29/MVD/102017/386/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  21-નવેમ્બર-2019

No.PT/2019/28/MVD/102017/1684/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  16-નવેમ્બર-2019

No.PT/2019/24/MVD/102019/1457/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  16-નવેમ્બર-2019

No.PT/2019/23/MVD/102019/1471/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  16-નવેમ્બર-2019

No.PT/2019/25/MVA/102019/1847/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  16-નવેમ્બર-2019

No.PT/2019/27/MVD/102019/2342/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  16-નવેમ્બર-2019

No.PT/2019/26/MVD/102019/2342/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  24-ઓક્ટોબર-2019

No.PT/2019/22/MVD/102017/386/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  15-ઓક્ટોબર-2019

No.PT/2019/21/MVD/102014/165/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  07-ઓક્ટોબર-2019

No.PT/2019/17/MVD/102019/1471/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  07-ઓક્ટોબર-2019

No.PT/2019/18/MVA/102019/1847/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  11-ઓક્ટોબર-2019

No.PT/2019/20/MVD/102017/386/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  11-ઓક્ટોબર-2019

No.PT/2019/19/MVO/10/2011/254/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  04-ઓક્ટોબર-2019

Amendment of the Bombay Motor Vehicles Tax Rules 1959 ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  23-સપ્ટેમ્બર-2019

No.PT/2019/15/MVD/102016/418/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  12-સપ્ટેમ્બર-2019

મોટર વેહીકલ્સ (એમેન્ડમેન્ટ) એકટ-૨૦૧૯ હેઠળ ટ્રાફિક ગુન્હાઓની સ્થળદંડ (માંડવાળ ફી)ની રકમનું સરળીકરણ તથા તાર્કિકીકરણ કરવા બાબત ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  12-સપ્ટેમ્બર-2019

Fines regarding SPEED LIMIT ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  06-સપ્ટેમ્બર-2019

NO.PT/10/2019/MVO/10/2010/1131/KH  ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  06-સપ્ટેમ્બર-2019

NO.PT/09/2019/MVD/1081/4615/KH  ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  19-ઓગસ્ટ-2019

NO.PT/2019/8/MVD/102018/535/KH ગુજરાત રોડ સેફટી એકટ, ૨૦૧૮ની કલમ-૨૪ હેઠળમા માંડવાળ ફી ઠરાવવા બાબત ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  16-ઓગસ્ટ-2019

Assistant Inspector of Motor Vehicles, Class-III (Departmental Examination) (Amendment) Rules,2019 ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  08-માર્ચ-2019

Schedule of Port Charges 2019

ઘ શાખા
  06-માર્ચ-2019

વાહનો ખરીદવા અંગેની નવી નીતિ નક્કી કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક: જીટીએસ-૧૦૨૦૧૩-૩૧૯- ઘ  ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ શાખા
  1-માર્ચ-2017

Approval for establishment of Maritime University.
પરિપત્ર ક્રમાંક : WKS-102014-G-322-GH-1 ડાઉનલોડ ફાઈલ

GH1
  01-એપ્રિલ-2017

તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૫ પહેલા રજિસ્ટર્ડ થયેલા ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનોમાં સ્પીડ ગવર્નર લગાવવા બાબત
પરિપત્ર ક્રમાંક : એમવીપી/ટ્રાન્સપોર્ટ વાહનો/સ્પીડ ગવર્નર/૨૦૦૮ ડાઉનલોડ ફાઈલ

-
  22-એપ્રિલ-2013

૧૯૯૦ ના ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમોના નિયમ, ૧૫ હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના ૪(૧)(ક) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીઓની સતા નક્કી કરવા અંગે
ઠરાવ ક્રમાંક : આરઓબી-૧૦૨૦૧૩-૧૧૦(ટી)-ચ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ચ શાખા
  21-જુન-2013

ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦ ના નિયમ-૧૫ હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલ સૂચનાઓની સૂચના ક્રમાંક : ૪(૧)(૨) અન્વયે જુદી જુદી કક્ષાના અધિકારીને કામકાજના નિકાલની સતા સોપણી કરતા હુકમો
ઠરાવ ક્રમાંક : આરઓબી-૧૦૨૦૧૩-૧૦૯(પી)-ચ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ચ શાખા
  12-એપ્રિલ-2013

In order to control and monitor the shipping traffic in the Gulf of Kutchh
ઠરાવ ક્રમાંક : GMB/T/12(42)/37-38/2013/30-GH-1 ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ-૧ શાખા
  30-માર્ચ-2013

In exercise of the powers conferred by Sections 20,22A, 37,38 and 39 of the Gujarat Maritime Board Act,1981
ઠરાવ ક્રમાંક : G/PT/14/2013/GMB/102012/G/14/GH1 ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ-૧ શાખા
  24-ઓગસ્ટ-2007

Bidding Criteria Proposal(RFP) document regarding development of new port,under port Policy/BOOT Policy
ઠરાવ ક્રમાંક : WKS-1098-G-132(46)-GH1 ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ-૧ શાખા
  05-જાન્યુઆરી-2006

Land lease rental of land to be allotted by GMB to developer for development of new port under Port Policy-1995 and BOOT principle
ઠરાવ ક્રમાંક : WKS-4897-556(1)-GH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ-૧ શાખા
  25-ઓક્ટોબર-2011

Land lease rental of the Government land to be allotted by GMB to Shipyard Company for development of Shipbuilding / Repair yard under Shipbuilding Policy-2010
ઠરાવ ક્રમાંક : WKS-102007-G-377-GH-1 ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ-૧ શાખા
  12-નવેમ્બર-1987

Depreciation Rules for Government Vehicles Revision of
ઠરાવ ક્રમાંક : GTS-2678-4897-D-GH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ શાખા
  07-ડિસેમ્બર-2002

સરકારી વાહનોને રદબાતલ કરવા અંગેના નિયમો બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : જીટીએસ/૧૦૨૦૦૧/૩૦૨૬/ઘ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ શાખા
  12-જાન્યુઆરી-2007

સરકારી વાહનોને રદબાતલ-નિકાલ કરવા બાબતના હાલના નિયમોમાં સુધારો કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : જીટીએસ/૧૦૨૦૦૧/૩૦૨૬/ઘ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ શાખા
  06-મે-2010

સરકારી વાહનોને રદબાતલ-નિકાલ કરવા બાબતના નિયમોમાં સુધારો કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : જીટીએસ/૧૦૨૦૦૧/૩૦૨૬-પાર્ટ-ઘ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ શાખા
  09-જાન્યુઆરી-2007

સરકારી વાહનોના મરામત (સર્વિસ-રીપેરીંગ)કામ બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : જીટીએસ/૧૦૨૦૦૬/૭૬૬-ઘ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ શાખા
  24-સપ્ટેમ્બર-2008

વાહનો ખરીદવા અંગેની નીતિ નક્કી કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : જીટીએસ/૧૦૨૦૦૬/યુઓ-૮-ઘ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ શાખા
  30-જુલાઈ-2011

રાજ્ય અતિથિ સિવાયના મહાનુભાવોના જિલ્લા પ્રવાસ દરમ્યાન ખાનગી ટ્રાવેલ્સના બાકી પડતર બિલો બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : જીટીએસ/૧૦૨૦૦૮/૧૫૪૭/પાર્ટ-૧/ઘ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ઘ શાખા
  17-સપ્ટેમ્બર-2013

નામ સુપ્રિમ કોર્ટના તા.૪/૪/૧૩ના હુકમ અન્વયે ફરજ દરમ્યાન વાહનો પર લાલ લાઈટ લગાવવા નીતિ નક્કી કરવા કમિટીની રચના કરવા બાબત
ઠરાવ ક્રમાંક : એમવીડી/૧૦૨૦૧૩/૪૬૯/ખ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  11-સપ્ટેમ્બર-2013

ફરજો દરમ્યાન વાહનો ઉપર લાલ રંગની(Red Beacon) લાઈટ લગાવવા બાબતની સૂચનાઓ
ઠરાવ ક્રમાંક : એમવીઓ/૧૦૨૦૧૩/કોર્ટ/૧૨૧/ખ ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  10-નવેમ્બર-2004

Red Light with flasher on the top front of the vehicle, while on duty anywhere in the country
ઠરાવ ક્રમાંક : MVR/1002/2081/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
  12-જાન્યુઆરી-2004

Red Light with flasher on the top front of the vehicle, while on duty anywhere in the country
ઠરાવ ક્રમાંક : MVR/1002/2081/KH ડાઉનલોડ ફાઈલ

ખ શાખા
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0432951 Last updated on 10-01-2020