અવનવું

હોમ  |

આપના પ્રશ્ન - અમારા ઉત્તર

 

પ્રશ્ન-૧

કાચું લાઇસન્‍સ લેવું ફરજિયાત છે ? સીધુ પાકું લાઇસન્‍સ ન મળે ?

ઉત્તર

ના, સૌપ્રથમ શિખાઉ લાઇસન્‍સ મેળવવું ફરજિયાત છે ત્‍યાર બાદ પાકું લાઇસન્‍સ મળી શકે છે.

પ્રશ્ન-૨

શિખાઉ લાઇસન્‍સ કોને મળી શકે ? અને તેની લાયકાત શી છે ?

ઉત્તર

શારીરિક રીતે સંપૂર્ણ ફિટ હોય, ૧૮ વર્ષ પૂરાં કર્યાં હોય તેવી વ્‍યક્તિ કાચા લાઇસન્‍સ માટે ફોર્મ નં-૧-૧એમાં અરજી કરી શકે છે. અલબત્ત ૧૬થી ૧૮ વર્ષ પૂંરા કરેલાં બાળકોને વાલીની લેખિત સંમતિ આપે તો મોટરસાયકલનું ગિયર વગરનું કાચું લાઇસન્‍સ મેળવી શકે છે.

પ્રશ્ન-૩

કાચું લાઇસન્‍સ મેળવવા કયા દસ્‍તાવેજો આપવાના રહે છે ? તથા કેટલો ખર્ચ કરવો પડે છે ?

ઉત્તર

કાચું લાઇસન્‍સ મેળવવા માટે બે પાસપોર્ટ સાઇઝના તાજા ફોટા, ઉંમરની સાબિતી અંગેનું પ્રમાણપત્ર તથા સરનામાની સાબિતી રજૂ કરવાની રહેશે. કાચા લાયસનના દરેક વર્ગ માટે ફી રૂ. ૩૦/- તથા ટેસ્‍ટ ફી રૂ. ૨૫/- ભરવાની રહેશે. દા.ત. મોટરસાયકલ, કાર તથા પેસેન્‍જર ઓટો રિક્ષાનું લાઇસન્‍સ મેળવવા માટે રૂ. ૨૫ ટેસ્‍ટ ફી તથા ત્રણ કાચા લાઇસન્‍સની ફી ૯૦/-કુલ રૂ. ૧૧૫-૦૦ ભરવાના રહેશે.

પ્રશ્ન-૪

કાચા લાઇસન્‍સ માટે ટેસ્‍ટ આપવી જરૂરી છે ?

ઉત્તર

હા, ટ્રાફિક નિયમોનું અરજદારને જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે તેથી મૌખિક ટેસ્‍ટ આપી કાચું લાઇસન્‍સ મેળવી શકે છે.

પ્રશ્ન-૫

કાચું લાઇસન્‍સ કેટલા સમય માટે અમલી હોય છે ? અને તે રિન્‍યુ થઈ શકે છે કે કેમ ?

ઉત્તર

કાચું લાઇસન્‍સ છ માસ માટે અમલી હોય છે અને રૂ. ૩૦/- રિન્‍યુ માટેની ફી ભરવાથી કાચું લાઇસન્‍સ રિન્‍યુ થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન-૬

પાકું લાઇસન્‍સ મેળવવા માટે શી કાર્યવાહી કરવી પડે છે ? અને ફીનું ધોરણ શું છે ?

ઉત્તર

કાચું લાઇસન્‍સ મેળવ્‍યા પછી ૩૦ દિવસ પછી ફોર્મ નં-૪ ભરી પાકા લાઇસન્‍સ માટે ટેસ્‍ટ આપી શકાય છે. કાચું લાઇસન્‍સ બે ફોટા સાથે ફી રૂ. ૨૦૦+૫૦ કુલ રૂ. ૨૫૦/- ભરી વાહનનો ટેસ્‍ટ આપી પાકું લાઇસન્‍સ મેળવી શકાય છે.

પ્રશ્ન-૭

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્‍સ રિન્‍યુ કરાવવા શી વિધિ કરવી પડે છે ? અને અરજદારને રૂબરૂમાં આવવું ફરજિયાત છે ? અને કેટલી મુદત માટે રિન્‍યુ કરવામાં આવે છે ?

ઉત્તર

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્‍સ રિન્‍યુ કરાવવા માટે ફોર્મ નં-૯ ભરવું ફરજિયાત છે. જો અરજદારની ઉંમર ૫૦ વર્ષ કરતાં વધારે હોય તો મેડિકલ સર્ટિફિકેટ બીડવું જરૂરી છે. ત્‍યાર બાદ લાઇસન્‍સ સમયસર રિન્‍યુ હોય તો રૂ. ૨૦૦/- ફી ભરવાની રહેશે પરંતુ જો સમયમર્યાદા વીતી જાય તો પ્રત્‍યેક વર્ષ અથવા તેના ભાગ માટે વધારાના રૂ. ૫૦/- ભરવાના રહેશે. જો ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્‍સ નોન-ટ્રાન્‍સપોર્ટ હોય તો અરજદારની ઉંમર ૫૦ વર્ષની થાય ત્‍યાં સુધીનું રિન્‍યુ કરવામાં આવે છે. અને જો ૫૦ વર્ષ પૂરાં થઈ ગયેલાં હોય તો ત્‍યાર બાદ પાંચ વર્ષ માટે રિન્‍યુ કરવામાં આવે છે પરંતુ જો વાહન ટ્રાન્‍સપોર્ટ વાહનનું હોય તો આવા લાઇસન્‍સ ત્રણ વર્ષ માટે રિન્‍યુ કરવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન-૮

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્‍સ ખોવાઈ જાય તો ડુપ્‍લિકેટ મળી શકે છે ? ડુપ્‍લિકેટ મેળવવા શું શું કરવું પડે છે ? અને તેની ફી કેટલી છે ?

ઉત્તર

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્‍સ ખોવાઈ જાય તો ડુપ્‍લિકેટ મળી શકે છે. એલએલડી ફોર્મમાં અરજી કરી ડુપ્‍લિકેટ લાઇસન્‍સ ફી રૂ. ૨૦૦/- ભરી સ્‍માર્ટ કાર્ડ લાઇસન્‍સ મેળવી શકે છે.

પ્રશ્ન-૯

બેજ મેળવવા માટે શી લાયકાત છે ? અને કયા દસ્‍તાવેજોની જરૂરિયાત છે ?

ઉત્તર

અરજદારે બેજ મેળવવા સંબંધિત વાહનના પ્રકારનું વાહન મેળવવું જરૂરી છે. ટેક્સી અને હેવી રિક્ષા બેજ માટે એક વર્ષના અનુભવની જરૂરિયાત છે અને બેજ માટે સારા ચરિત્રનું પોલીસ પ્રમાણપત્ર સી.એમ.વી.આર.-૧૮ મુજબ બીજા પૂરાંવા પણ રજૂ કરી શકાય છે. બીડવાના રહેશે. ફોર્મ ટીવીએ ભરી ફી રૂ. ૫૦/- ભરી અધિકારી સમક્ષ મૌખિક ટેસ્‍ટ આપી બેજ મેળવી શકે છે.

પ્રશ્ન-૧૦

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્‍સ વગર વાહન ચલાવવાથી કેટલો દંડ થઈ શકે છે ?

ઉત્તર

ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્‍સ વગર વાહન ચલાવવું ગુનો બને છે અને તે માંડવાળ માટે રૂ. ૩૦૦/- દંડ ભરવો પડે છે. તેમ જ લાઇસન્‍સ વગર અકસ્‍માત થાય તો ઇન્‍સ્‍યોરન્‍સ કંપની ક્લેઇમ પાસ કરતી નથી.

પ્રશ્ન-૧૧

અકસ્‍માત થાય ત્‍યારે ડ્રાઇવરની શી ફરજ છે ?

ઉત્તર

અકસ્‍માત થાય ત્‍યારે ડ્રાઇવરે ઘાયલ વ્‍યક્તિને તાત્‍કાલિક હોસ્પિટલ લઈ જઈ નજીકના પોલીસ સ્‍ટેશને અકસ્‍માતની જાણ કરવી.

પ્રશ્ન-૧૨

હંગામી રજિસ્‍ટ્રેશન એટલે શું ? સીધેસીધું પરમેનન્‍ટ રજિસ્‍ટ્રેશન મેળવી શકાય કે કેમ ?

ઉત્તર

કોઈ પણ વાહનને રોડ ઉપર લાવતાં પહેલાં વાહનનું હંગામી અથવા કાયમી રજિસ્‍ટ્રેશન મેળવવું જરૂરી છે તેમ જ વીમો લેવો જરૂરી છે. હંગામી રજિસ્ટ્રેશન વાહનને પાસિંગ અર્થે ડીલરને ત્‍યાંથી આર.ટી.ઓ. લઈ જવા અપાય છે.

પ્રશ્ન-૧૩

નોન-ટ્રાન્‍સપોર્ટ વાહનને કાયમી રજિસ્‍ટ્રેશન મેળવવા શું કરવું જોઈએ ?

ઉત્તર

નોન-ટ્રાન્‍સપોર્ટ વાહનને કાયમી રજિસ્‍ટ્રેશન મેળવવા માટે સેલ લેટર ફોર્મ નં-૨૧ અને ૨૨ વીમો તથા સરનામાની સાબિતી રજૂ કરવી હંગામી રજિસ્‍ટ્રેશન મેળવી ફોર્મ નં-૨૦ ભરી, કર ભરવાનો રહેશે. ત્‍યાર બાદ ફરજ ઉપરના મોટરવાહન નિરીક્ષકને વાહન તપાસણી અર્થે રજૂ કાયમી રજિસ્‍ટ્રેશન નંબર મેળવી શકાય છે.

પ્રશ્ન-૧૪

ટ્રાન્‍સપોર્ટ વાહનને કાયમી રજિસ્‍ટ્રેશન મેળવવા શી કાર્યવાહી કરવાની હોય છે ‍?

ઉત્તર

સેલ લેટર, રોડ વર્ધીનેશ સર્ટિફિકેટ, વીમો રજૂ કરી ટ્રાન્‍સપોર્ટ વાહનનું હંગામી રજિસ્‍ટ્રેશન મેળવી, ફોર્મ નં-૨૦ ભરવું અને ફોર્મ સીએફએ ફોર્મ ભરી, રજિસ્‍ટ્રેશન ફી, પાસિંગ ફી તથા ટેક્સ ભર્યા બાદ વાહન મોટરવાહન નિરીક્ષકને તપાસણી અર્થે રજૂ કર્યા બાદ કાયમી રજિસ્‍ટ્રેશન નંબર મેળવી શકાય છે.

પ્રશ્ન-૧૫

પસંદગી નંબર મેળવવા માટે શું કરવું ?

ઉત્તર

પસંદગીનો નંબર મેળવવા માટે સ્‍કૂટર માટે રૂ. ૫૦૦/-, કાર માટે રૂ. ૩૦૦૦/- તથા ટ્રાન્‍સપોર્ટ વાહન માટે રૂ. ૫૦૦૦/- ભરી પસંદગીનો નંબર મેળવી શકાય છે.

પ્રશ્ન-૧૬

જૂનું ટ્રાન્‍સપોર્ટ વાહનના પાસિંગ કરાવવા માટે શું કરવું ?

ઉત્તર

જૂનું ટ્રાન્‍સપોર્ટ પાસિંગ કરાવતી વખતે સીએફઆરએ ફોર્મ ભરી ફી ભરવી ત્‍યાર બાદ રજિસ્‍ટ્રેશન બુક, પરમિટ, વીમો તથા ફિટનેસ મોટરવાહન નિરીક્ષક તપાસણી અર્થે રજૂ કરી વાહન પાસ કરાવી શકાય છે.

પ્રશ્ન-૧૭

નોન-ટ્રાન્‍સપોર્ટ વાહન પાસ કરાવવા માટે શું કરવું ?

ઉત્તર

છ કરતાં વધારે સીટિંગ કેપેસિટીવાળા નોન-ટ્રાન્‍સપોર્ટ વાહન પાસ કરાવવા ફોર્મ નં-૨૫માં ફી ભરી, રજિસ્‍ટ્રેશન બુક, વીમો, તથા પી.યુ.સી. સાથે મોટરવાહન નિરીક્ષક સમક્ષ રજૂ કરી પિરિયોડિકલી ઇન્‍સ્‍પેક્શન સર્ટિફિકેટ રિન્‍યુ કરાવી શકાય છે. જે રિન્‍યુ કરાવવું ફરજિયાત છે.

પ્રશ્ન-૧૮

ડુપ્‍લિકેટ રજિસ્‍ટ્રેશન બુક ખોવાઈ જાય તો શું કરવું ?

ઉત્તર

રજિસ્‍ટ્રેશન બુક ખોવાઈ જાય તો નજીકના પોલીસ સ્‍ટેશને જાણ કરી તેનો રિપોર્ટ તથા ફોર્મ નં-૨૬ ભરી નિયત ફી વાહનના પ્રકાર અનુસાર ભરી ડુપ્‍લિકેટ રજિસ્‍ટ્રેશન બુક મેળવી શકાય છે.

પ્રશ્ન-૧૯

નવું વાહન ક્યાંથી લેવું જોઈએ ? ડીલર કે દલાલ પાસેથી ?

ઉત્તર

નવું વાહન હંમેશાં કંપનીના અધિકૃત ડીલર પાસેથી ખરીદવું હિતાવહ છે.

પ્રશ્ન-૨૦

વાહન અન્‍ય રાજ્યમાં લઈ જવા માટે શું કરવું ?

ઉત્તર

વાહનમાલીકે ફોર્મ નં-૨૮માં વાંધારહિત પ્રમાણપત્ર(એન.ઓ.સી.) મેળવવા અરજી કરવી અને રજિસ્‍ટ્રેશન ઓથોરિટીને વાહન કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલું નથી તે અંગેનો પોલીસ રિપોર્ટ આપવાથી વાંધારહિત પ્રમાણપત્ર (એન.ઓ.સી.) મળી શકે છે.

પ્રશ્ન-૨૧

વાહન ટ્રાન્‍સફર કરાવવા શું કરવું ?

ઉત્તર

અરજદારે ફોર્મ-૨૯ની બે નકલમાં વાહન વેચનારની સહી મેળવી અને ફોર્મ નં-૩૦માં વાહન વેચનાર તથા વાહન ખરીદનારે સહી કરી, રજિસ્‍ટ્રેશન બુક, વીમો, અરજદારનાં સરનામાની સાબિતી, પીયુસી વગેરે દસ્‍તાવેજો સાથે નિયત ફી ભરવાથી વાહન અરજદારના નામે ટ્રાન્‍સફર થઈ જાય છે.
નોંધઃ- વેચનાર વાહનમાલીકે ફોર્મ નં-૨૯ની એક નકલ આર.ટી.ઓ.માં જાતે રજિસ્ટ્રેશન પોસ્‍ટથી અથવા રૂબરૂ એક્નોલેજમેન્‍ટ મેળવીને રજૂ કરવું જોઈએ.

પ્રશ્ન-૨૨

વાહનમાલિક અવસાન પામ્યા હોય તો વાહન કઈ રીતે ટ્રાન્‍સફર કરવું ?

ઉત્તર

વાહનમાલિકના વારસદારે ફોર્મ-૩૧ ભરી, રજિસ્‍ટ્રેશન બુક, વીમો, મરણનું પ્રમાણપત્ર, પીયુસી તથા સોગંદનામું રજૂ કરી જરૂરી ફી ભરવાથી વાહન અરજદારના નામે થઈ શકે છે.

પ્રશ્ન-૨૩

વાહન જાહેર હરાજીમાં ખરીદેલું હોય તેવું વાહન ટ્રાન્‍સફર કરવા શું કરવું ?

ઉત્તર

અરજદારે વાહન ટ્રાન્‍સફર કરવા ફોર્મ નં-૩૨ ભરવું, રજિસ્‍ટ્રેશન બુક, અરજદારના નામનો વીમો, સરનામાની હરાજીથી વાહન વેચ્‍યાનો ઓર્ડર તથા પૈસા ભર્યાની રસીદ, સાબિતી, વીમો વગેરે દસ્‍તાવેજો સાથે જરૂરી ફી ભરવાથી વાહન અરજદારના નામે ટ્રાન્‍સફર થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન-૨૪

વાહનનું સરનામું બદલવા માટે શી વિધિ કરવી પડે છે ?

ઉત્તર

વાહનનું સરનામું બદલવા ફોર્મ નં-૩૩ ભરવું, રજિસ્‍ટ્રેશન બુક, અરજદારના નામે ચાલું વીમો, પીયુસી વગેરે દસ્‍તાવેજો સાથે જરૂરી ફી ભરવાથી વાહનના સરનામામાં ફેરફાર થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન-૨૫

ઓથોરાઇઝ ટેસ્‍ટિંગ મેળવવા શું કરવું ?

ઉત્તર

અરજદારે ફોર્મ નં-૪૦માં જરૂરી વિગતો ભરી તથા માહિતી સહીત દસ્‍તાવેજો રજૂ કરી જરૂરી ફી ભરવાથી ઓથોરાઇઝ ટેસ્‍ટિંગ માટેનો પરવાનો મળી શકે છે.

પ્રશ્ન-૨૬

ટુરિસ્‍ટ પરમિટ મેળવવા માટે શું કરવું ?

ઉત્તર

અરજદારે પ્રથમ આર.ટી.ઓ. પાસેથી ટુરિસ્‍ટ વ્‍હિકલ તરીકેનું પ્રમાણપત્ર તથા સીટિંગ લે-આઉટનો પ્રમાણિત પ્‍લાન સહિત ફોર્મ નં-૪૫ તથા ૪૬ ભરી જરૂરી દસ્‍તાવેજો રજૂ કરી નિયત ફી ભરવાથી ટુરિસ્‍ટ પરમિટ મળી શકે છે. આ અરજી વાહનવ્‍યવહાર કમિશનર કચેરી, ગાંધીનગર ખાતે રજૂ કરવી.

પ્રશ્ન-૨૭

નેશનલ પરમિટ મેળવવા તથા ઓથોરાઇઝેશન મેળવવા શું કરવું ?

ઉત્તર

અરજદારે ફોર્મ નં-૪૬ તથા ૪૮ ભરવું અને જરૂરી દસ્‍તાવેજો રજૂ કરી તથા જરૂરી ફી ભરવાથી નેશનલ પરમિટ તથા ઓથોરાઇઝેશન મેળવી શકાય છે. તથા જે રાજ્યો માટેની પરમિટ માગી હોય તે રાજ્યોનો કંપોજિટ ટેક્સીનો ડિમાન્‍ડ ડ્રાફ્ટ અરજી ફોર્મ સાથે રજૂ કરવા.

પ્રશ્ન-૨૮

બિલ ઓફ લોડિંગ શું છે ? અને કોને રાખવું પડે છે ?

ઉત્તર

બિલ ઓફ લોડિંગ કંપની તરફથી કન્‍સાઇનરને ઈશ્યૂ થતો દસ્‍તાવેજ છે અને આ દસ્‍તાવેજો નેશનલ પરમિટ હોલ્‍ડરને રાખવું ફરજિયાત છે.

પ્રશ્ન-૨૯

વાહનનો વીમો શા માટે લેવો જરૂરી છે ?

ઉત્તર

વાહનને જો અકસ્‍માત થાય તે સંજોગોમાં ક્લેઇમ ચુકવણીની જવાબદારી વીમા કંપની લે છે તે માટે વીમો જરૂરી છે. રાહદારીના જાનમાલના જોખમ સામેના રક્ષણનો થર્ડ પાર્ટી વીમો લેવો ફરજિયાત છે.

પ્રશ્ન-૩૦

ફોર્મની કિંમત છે ?

ઉત્તર

ના.
કચેરીને લગતી દરેક પ્રકારની કામગીરી અને માહિતીપત્રક વાંચવા માટે તથા દરેક પ્રકારના ફોર્મ કચેરીના નાગરિક સુવિધા કેન્‍દ્ર પરથી વિનામૂલ્‍યે આપવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન-૩૧

અરજી ફોર્મ પ્રિન્‍ટેડ હોય તો તેની ઝેરોક્સ નકલ કરી રજૂ કરી શકાય ?

ઉત્તર

હા.
અરજી ફોર્મ પ્રિન્‍ટ કરેલી હોય તો તેની પરમિશન ઝેરોક્સ વેલિડ ગણાય છે.

પ્રશ્ન-૩૨

ઓફિસમાં કામે આવતી મોટરિંગ પબ્લિકને કઈ કઈ સવલતો આપવામાં આવે છે ?

ઉત્તર

અત્રેની કચેરીમાં કામ માટે આવતી મોટરિંગ પબ્લિકને પીવાનું પાણી ચોખ્‍ખું અને ઠંડું મળી રહે તેની વ્‍યવસ્‍થા કરવામાં આવી છે. બેસવા માટે નાગરિક સુવિધા કેન્‍દ્રમાં ટેબલ અને ખુરશીની વ્‍યવસ્‍થા કરવામાં આવી છે. ઓફિસના કામે આવતી જાહેર જનતાને ઓફિસ કામની માહિતી કચેરીના જનસંપર્ક અધિકારી દ્વારા વિગતે માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે. ઓફિસમાં કઈ શાખા કયા નંબરમાં આવેલી છે અને કયા કયા પ્રકારની કામગીરી થાય છે. તે માટે દરેક રૂમ આગળ નંબરો અને શાખાનું નામ લખવામાં આવ્યું છે. દરેક પ્રકારના અરજીના નિકાલ માટે ચોક્કસ ફીનું ધોરણ દર્શાવતાં બોર્ડ મોટરિંગ પબ્લિક જોઈ શકે તે રીતે ઓફિસમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.

પ્રશ્ન-૩૩

હેલ્મેટ ફરજિયાત પહેરવાની જોગવાઈ કયા કાયદા/ નિયમો હેઠળ અમલમાં લાવવામાં આવી છે ? સંપૂર્ણ જોગવાઈ દશાર્વવી, આ જોગવાઈ ક્યારથી અમલમાં છે ?

ઉત્તર

કેન્દ્ર સરકારના મોટરવાહન અધિનિયમ,૧૯૮૮ની કલમ-૧૨૯ અને તે હેઠળ બનાવેલા ગુજરાત મોટરવાહન નિયમો, ૧૯૮૯ના નિયમ-૧૯૩ હેઠળ બે પૈડાંવાળાં મોટરવાહનો માટે હેલ્મેટ ફરજિયાત પહેરવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ( કલમ-૧૨૯ અને નિયમ-૧૯૩ની નકલ સામેલ છે).
રાજ્ય સરકારના તા.૩૧-૮-૨૦૦૪ના જાહેરનામાથી બે પૈડાંવાળાં મોટરવાહનના ચાલક માટે રાજ્યના ધોરીમાર્ગો પર હેલ્મેટ પહેરવાની જોગવાઈ ફરજિયાત બનાવી હતી. ત્યાર બાદ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુઓ મોટો સ્પે.સી.એ.નં.૧૩૩૦૮માંના ચૂકાદાઓ અને તેની ૫૦ સી.સી. સુધીના બે પૈડાંવાળાં મોટરવાહનો માટે તેમ જ અન્ય બે પૈડાંવાળાં મોટરવાહનના ચાલકની પાછળ બેસનાર ૧૨ વર્ષ સુધીના બાળકો અને મહિલાઓને હેલ્મેટ પહેરવામાંથી મુક્તિ આપીને બાકીના માટે સમગ્ર રાજ્યમાં તા.૧-૧૨-૨૦૦૫થી હેલ્મેટની જોગવાઈ ફરજિયાત અમલી બની છે.

પ્રશ્ન-૩૪

હેલ્મેટ પહેરવાનું કોના માટે ફરજિયાત બનાવ્યું છે ? કોઈને મુક્તિ આપવામાં આવી છે ? જો હા, તો તેની વિગતો શી છે ?

ઉત્તર

મોટરવાહન અધિનિયમ,૧૯૮૮ની કલમ ૧૨૯ મુજબ પાઘડીવાળા શીખચાલકોને હેલ્મેટ પહેરવામાંથી મુક્તિ આપી છે.
રાજ્ય સરકારે નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ચાલતી સ્પે.સી.એ.નં.૧૩૩૦૮/૨૦૦૪ (સુઓમોટો) એમ.સી.એ.નં. ૧૧૦૪/૨૦૦૫ અને ૧૭૨૪/૨૦૦૫ દાખલ કરીને સબળ રજૂઆતો કરતાં હાઈવે સિવાય હેલ્મેટનો અમલ તા.૩૦-૧૧-૨૦૦૫ સુધી મોકુફ રખાવ્યો હતો અને છેવટે ૫૦ સી.સી. સુધીનાં બે પૈડાંવાળાં વાહનો માટે તેમ જ અન્ય દ્વિચક્રી વાહનચાલકોની પાછળ સવારી કરનાર ૧૨ વર્ષ સુધીનાં બાળકો તેમ જ મહિલાઓ માટે હેલ્મેટ પહેરવામાંથી મુક્તિ મેળી છે.

પ્રશ્ન-૩૫

હેલ્મેટ પહેરવામાંથી મુક્તિ આપવાની રાજ્ય સરકારને સત્તા છે ? જો હા, તો કાયદા / નિયમો હોય તો તેની વિગતો આપવી.

ઉત્તર

હા, જી.
મોટર વ્હિકલ એકટ,૧૯૮૮ની કલમ-૧૨૯ હેઠળ રાજ્ય સરકાર યોગ્ય લાગે એવા અપવાદોની નિયમો દ્વારા જોગવાઈ કરી શકે છે, પરંતુ આવા અપવાદોથી કાયદાનો મૂળ હેતુ માર્યા જાય તેવી જોગવાઈ કરી શકે નહિ.

પ્રશ્ન-૩૬

હેલ્મેટ પહેરવાની જોગવાઈ શા માટે ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે ? આવી જોગવાઈ રાજ્ય નાગરિકો માટે ફરજિયાત અમલી ન બનાવવામાં આવે તે માટે રાજ્ય સરકારે કોઈ પ્રયાસો કરેલ છે ? જો હા તો વિગતો આપવી (હાઈકોર્ટ-સુપ્રીમ કોર્ટ કેસોમાં રાજ્ય સરકારે કરેલી રજૂઆત વગેરે સંદર્ભમાં).

ઉત્તર

મોટરવાહન અધિનિયમ,૧૯૮૮ની કલમ-૧૨૯ મુજબ પાઘડીવાળા શીખો સિવાયની વ્યક્તિઓ માટે હેલ્મેટ પહેરવી ફરજિયાત છે.
આવી જોગવાઈ ફરજિયાત રાજ્યના નાગરિકો માટે અમલી ન બનાવવામાં આવે તે માટે રાજ્ય સરકારે અદાલતોમાં નીચે મુજબ રજૂઆતો કરી હતી --

ક્રમ

વિગત

તારીખ

નામદાર ગુજરાત હાઈ કોર્ટમાં એમ.સી.એ.નં.૧૧૦૪/૨૦૦૫ દાખલ કરી હાઈવે સિવાય તા.૩૧-૮-૨૦૦૫ સુધી હેલ્મેટ પહેરવામાંથી મુક્તિ મેળવી.

૧૫/૬/૨૦૦૫

ફરીથી નામદાર હાઈ કોર્ટમાં એમ.સી.એ.નં.૧૭૨૪/૨૦૦૫ દાખલ કરી હાઈવે સિવાય તા.૩૦-૧૧-૦૫ સુધી હેલ્મેટ પહેરવામાંથી મુક્તિ મેળવી.

૭/૯/૨૦૦૫

નામ.સુપ્રીમ કોર્ટમાં સ્પેશિયલ લીવ પિટિશન નં.૨૩૯૯૩/૨૦૦૫ દાખલ કરી રાજ્યમાં હેલ્મેટની જોગવાઈનો તબક્કાવાર અમલ કરવા પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેમા સફળતા મળી નહિ.

 

પ્રશ્ન-૩૭

હેલ્મેટ નહીં પહેરવા બદલ દંડ/શિક્ષાની જોગવાઈ કેટલી છે ?

ઉત્તર

ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગના જાહેરનામા નં.જી.જી.-૨૦૦૨-૨૦૯૭-૨૩૦૭-ખ, તા.૨૨-૨-૨૦૦૨ મુજબ હેલ્મેટ નહીં પહેરવા અંગે કલમ-૧૭૭ મુજબ માંડવાળ ફી રૂ.૧૦૦/- ઠરાવવામાં આવી છે. જે જે દંડ સ્થળ પર વસૂલ કરવાની સત્તા આસિસ્ટન્ટ મોટરવાહન ઇન્સ્પેક્ટર તથા ઉપરના દરજ્જાના અધિકારીને પણ આપવામાં આવે છે.

પ્રશ્ન-૩૮

જાન્યુ.૨૦૦૬ની સ્થિતિએ માસવાર છેલ્લા એક વર્ષમાં હેલ્મેટની જોગવાઈના ભંગ બદલ કેટકેટલા દંડ કોના દ્વારા લેવામાં આવ્યા છે ? આ રકમનો શો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ? પોલીસ આરટીઓની વિગતો અલગ આપવી).

ઉત્તર

જાન્યુઆરી-૨૦૦૬ની સ્થિતિએ માસવાર છેલ્લા એક વર્ષમાં હેલ્મેટની જોગવાઈના ભંગ બદલ કરવામાં આવેલા દંડની વિગતો દશાર્વતું પત્રક.

ક્રમ માસ આરટીઓ દ્વારા રિપોર્ટ કેસોની સંખ્યા (રૂપિયા) આરટીઓ દ્વારા લીધેલી માંડવાળ રકમ (રૂપિયા)

જાન્યુઆરી-૦૫

૨૩૧ ૨૯,૦૦૦

ફેબ્રુઆરી-૦૫

૪૬૦ ૬૪,૧૫૦

માર્ચ-૦૫

૩૧૩

૧,૨૯,૯૫૭

એપ્રિલ-૦૫

૩૬૧

૭૫,૯૬૦

મે-૦૫

૩૪૪

૫૫,૧૦૦

જૂન-૦૫

૮૯૨

૧,૭૫,૫૦૦

જુલાઈ-૦૫

૧,૪૬૩

૨,૪૬,૧૭૫

ઓગસ્ટ-૦૫

૧,૧૨૫

૨,૦૮,૭૦૦

સપ્ટેમ્બર-૦૫

૫,૪૪૭ ૬,૦૧,૭૨૫

૧૦

ઓક્ટોબર-૦૫

૨,૬૮૫ ૩,૫૨,૫૦૦

૧૧

નવેમ્બર-૦૫

૫,૯૩૭ ૫,૭૫,૩૦૦

૧૨

ડિસેમ્બર-૦૫

૧૧,૩૪૬ ૧૪,૧૨,૪૦૦

૧૩

જાન્યુઆરી-૦૬

૩,૨૭૪ ૭,૭૭,૪૫૦

૧૪

ફેબ્રુઆરી-૦૬

૨,૪૭૩ ૩,૫૫,૨૦૪

કુલ

૩૬,૩૫૧ ૫૦,૫૯,૧૨૧

 આ રકમનો મોટરવાહન ૦૦૪૧ના સદર હેઠળ સરકારમાં ચલણથી જમા કરવામાં આવે છે. આ રકમ આર.ટી.ઓ.તરફથી આઇ.એમ.વી. ફી તરીકે જમા થાય છે.

 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0432954 Last updated on 10-01-2020