અવનવું

હોમ  |

જાહેર માહિતી અધિકારી

ગુજરાત સરકારનાં બંદરો અને  વાહન વ્‍યવહાર વિભાગના સદર્ભ-૩ માં દર્શાર્વેલા જાહેરનામાને ધ્‍યાનમાં લેતાં નીચે મુજબ પબ્‍લિક ઇન્‍ફર્મેશન ઓફિસર, આસી.પબ્‍લિક ઇન્‍ફમેશન ઓફિસર તથા એપેલેટ ઓથોરિટીની નિમણૂંક આપેલની વિગત

અ.નં. કચેરીનુ નામ પબ્લીક ઈન્ફર્મેશન ઓફીસર આસીસ્ટન્ટપબ્લીક
ઈન્ફર્મેશન ઓફીસર
એપેલેટ ઓથોરીટી
વાહન વ્યવહાર કમિશ્નરશ્રી નીકચેરી,
ડો. જીવરાજ મહેતા ભવન,
બ્લોક નં. ૬, બીજો-ત્રીજો માળ,
જુના સચિવાલય, ગાંધીનગર.
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
ખાસ ફરજ પરના અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૬
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
વાહન વ્યવહાર કમિશ્‍નરશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૧
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, સુભાષબ્રીજ ,
અમદાવાદ.
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.અમદાવાદ
ટે.નં.૦૭૯-૨૭૫૫૯૬૯૭
ફેકસ નં. ૦૭૯-૨૭૫૫૯૬૯૬
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
 
ઇન્‍ચાર્જ એઆરટીઓ.
ટે.નં.૦૭૯-૨૭૫૫૯૬૯૭
ફેકસ નં. ૦૭૯-૨૭૫૫૯૬૯૬
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,  
ખારી નદી પુલના છેડે,
પાલા વાસણા,
હાઇવેરોડ, મહેસાણા
ઇન્‍ચાર્જ પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૬૨-૨૨૫૦૭૮
ફેકસ નં. ૦૨૭૬૨-૨૨૫૦૭૮
મો.વા.નિરીક્ષકશ્રી
ટે.નં.૦૨૭૬૨-૨૨૫૦૭૮
ફેકસ નં. ૦૨૭૬૨-૨૨૫૦૭૮
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, બાલારામ રોડ, હાઇવે, પાલનપુર. ઇન્‍ચા. પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી
ટે.નં.૦૨૭૪૨- ૨૫૨૩૭૦
ફેકસ નં.૦૨૭૪૨- ૨૬૮૩૭૪
વ.કાશ્રી,
ટે.નં.૦૨૭૪૨- ૨૫૨૩૭૦
ફેકસ નં.૦૨૭૪૨- ૨૬૮૩૭૪
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, સવગઢ, વિજાપુરરોડ,
હિંમતનગર.
ઈન્‍ચા.પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૭૨-૨૨૨૫૯૭
ફેકસ નં. ૦૨૭૭૨-૨૨૩૭૯૭
વ.કા.શ્રી
ટે.નં.૦૨૭૭૨-૨૨૨૫૯૭
ફેકસ નં. ૦૨૭૭૨-૨૨૩૭૯૭
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,કોમર્સ કોલેજ પાસે,
ગોધરા.- ૩૮૯૦૦૧ (પંચમહાલ)
  ઇન્‍ચા.પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૭૨-૨૪૨૭૨૪
વ.કા.શ્રી
ટે.નં.૦૨૬૭૨-૨૪૨૭૨૪
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,સરકારી વિશ્રામગૃહ પાસે, મિલરોડ, નડીયાદ- ૩૮૭૦૦૧( ખેડા)   પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૮ -૨૫૫૦૨૧૩
ફેકસ નં.૦૨૬૮-૨૫૬૮૧૦૩
જનસંપર્ક અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૮ -૨૫૫૦૨૧૩
ફેકસ નં.૦૨૬૮-૨૫૬૮૧૦૩
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨  
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, વારસિયા કેમ્‍પ નજીક,
વડોદરા-૩૯૦૦૦૬
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૫- ૨૫૬૧૧૩૦
ફેકસ નં.૦૨૬૫-૨૫૬૨૪૯૭
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૫- ૨૫૬૧૧૩૦
ફેકસ નં.૦૨૬૫-૨૫૬૨૪૯૭.
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, રિંગરોડ, નાનપુરા,
સુરત -૩૯૫૦૦૦૧
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૧-૨૪૬૪૯૦૨
ફેકસ નં.૦૨૬૧-૨૪૬૪૨૫૩
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૧-૨૪૬૪૯૦૨
ફેકસ નં.૦૨૬૧-૨૪૬૪૨૫૩  
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૧૦ પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, અટકપારડી,ધરમપુરરોડ, વલસાડ-૩૬૯૦૦૧   ઇન્‍ચા.પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૩૨-૨૨૬૬૨૨
ફેકસ નં.૦૨૬૩૨-૨૨૭૯૦૩
 મો.વા.નિરીક્ષક,
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૩૨-૨૨૬૬૨૨
ફેકસ નં.૦૨૬૩૨-૨૨૭૯૦૩
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૧૧ પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,માકેર્ટયાર્ડ  પાસે, રાજકોટ – જુનાગઢ બાયપાસ હાઇવે રોડ,
રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧
ઇન્‍ચા.પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૮૧-૨૭૦૩૩૬૬
ફેકસ નં.૦૨૮૧-૨૭૦૧૮૩૩
મો.વા.નિરીક્ષકશ્રી,
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૮૧-૨૭૦૩૩૬૬
ફેકસ નં.૦૨૮૧-૨૭૦૧૮૩૩
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૧૨ પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, ગઢેચી વડલા
ભાવનગર-૩૬૪૦૦૩
ઇન્‍ચા.પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૮- ૨૪૨૪૦૦૪
ફેકસ નં.૦૨૭૮-૨૪૨૪૨૯૩
મો.વા.નિરીક્ષકશ્રી સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૮- ૨૪૨૪૦૦૪
ફેકસ નં.૦૨૭૮-૨૪૨૪૨૯૩
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૧૩ પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,લાલબંગલા,કંપાઉન્‍ડ જામનગર-૩૮૮૦૦૫ ઇન્‍ચા.પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૮૮ – ૨૬૭૨૧૦૦
ફેકસ નં.૦૨૮૮ – ર૫૫૦૩૬૦
મોટર વાહન નિરીક્ષક,
ટે.નં.૦૨૮૮ – ૨૬૭૨૧૦૦
ફેકસ નં.૦૨૨૮ – ર૫૫૦૩૬૦
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨

૧૪
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, મજેવાડી દરવાજા બહાર,
જુનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૮૫-૨૬૫૦૬૯૧
ફેકસ નં.   ---
મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી.
ટે.નં.૦૨૮૫-૨૬૫૦૬૯૧
ફેકસ નં.   ---
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૧૫ પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, કેમ્‍પ એરીયા,
કચ્છ-ભુજ – ૩૭૦૦૦૧
ઇન્‍ચા.પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૮૩૨-૨૫૧૫૬૬
ફેકસ નં.૦૨૮૩૨-૨૨૧૯૫૦
મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી .
ટે.નં.૦૨૮૩૨-૨૫૧૫૬૬
ફેકસ નં.૦૨૮૩૨-૨૨૧૯૫૦
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૧૬ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, જીઆઇડીસી, નવજીવનહોટલની પાછળ, પાટણ-૩૮૪૨૬૫ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૬૬-૨૨૩૧૦૦
ફેકસ નં.  -------
મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી
ટે.નં.૦૨૭૬૬-૨૨૩૧૦૦
ફેકસ નં.  -------
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨  
૧૭ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,  સેકટર-૩/એ ન્‍યુ
ગાંધીનગર.
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ – ૨૩૨૪૦૯૫૪
ફેકસ નં.   ------
 મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી
ટે.નં.૦૭૯ – ૨૩૨૪૦૯૫૪
ફેકસ નં.   ------
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૧૮ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,ઘરબાડા ચોકડી, હાઇવે બાયપાસ ,દાહોદ
દાહોદ.૩૮૯૦૫૧(પંચમહાલ)
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
નં.૦૨૬૭૩-૨૪૩૨૦૦
ફેકસ નં.૦૨૬૭૩-૨૪૩૪૭૯
,વ.કાશ્રી
નં.૦૨૬૭૩-૨૪૩૨૦૦
ફેકસ નં.૦૨૬૭૩-૨૪૩૪૭૯
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૧૯ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,બોરસદ ચોકડી, ડીએસપી બંગલા સામે, જિલ્‍લા સેવા સદન, આણંદ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૦૦
ફેકસ નં. ૦૨૬૯૨-૨૬૯૧૬૯
મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી
ટે.નં.૦૨૬૯૨-૨૬૪૮૦૦
ફેકસ નં. ૦૨૬૯૨-૨૬૯૧૬૯
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૩
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૨૦ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, નંદેવાલ ચોકડી,
ભરુચ-૩૯૨૦૦૧
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૪૨ – ૨૪૦૬૫૩
ફેકસનં. ૦૨૬૪૨ – ૨૪૦૬૫૩
મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી
ટે.નં.૦૨૬૪૨ – ૨૪૦૬૫૩
ફેકસનં. ૦૨૬૪૨ – ૨૪૦૬૫૩
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૨૧ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, નર્મદા, ૩૯૩૧૪૫(રાજપીપળા) સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં. ૦૨૬૪૦-૨૨૪૯૪૮
ફેકસ નં. ૦૨૬૪૦-૨૨૪૯૪૮
વ.કા.શ્રી,
ટે.નં. ૦૨૬૪૦-૨૨૪૯૪૮
ફેકસ નં. ૦૨૬૪૦-૨૨૪૯૪૮
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨      
૨૨ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,નવસારી સહા.પ્રાદેશિક વાહન વ્‍યવહાર અધિ.શ્રી,
ટે.નં.૦૨૬૩૭-૨૨૭૫૨૫
ફે. નં. ૦૨૬૩૭-૨૨૭૫૨૫
જનસંપર્ક અધિકારીશ્રી,
ટે.નં.૦૨૬૩૭-૨૨૭૫૨૫
ફે. નં. ૦૨૬૩૭-૨૨૭૫૨૫
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૨૩ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,જુના પાવર હાઉસ, જકાતનાકા,
બારડોલી.- ૩૯૪૬૦૧(સુરત)
 સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૨૨ – ૨૨૩૪૫૭
ફેકસ નં. ----  
હેડક્લાર્ક
ટે.નં.૦૨૬૨૨ – ૨૨૩૪૫૭
ફેકસ નં. ----
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૨૪ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,સાવરકુંડલા બાયપાસ ચોકડી પાસે, અમરેલી-૩૬૫૦૦૧ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૧૩
ફેકસ નં. .૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૧૩
 વ.કા.શ્રી મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી
ટે.નં.૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૧૩
ફેકસ નં. .૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૧૩
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૨૫ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી,
પાલીકા સામે,
સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩૦૦૧
ઇન્‍ચા.સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૫૨- ૨૮૩૧૫૨
ફેકસ નં.૦૨૭૫૨ -૨૮૫૬૩૪
,વ.કાશ્રી,
મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી
ટે.નં.૦૨૭૫૨- ૨૮૩૧૫૨
ફેકસ નં.૦૨૭૫૨ -૨૮૫૬૩૪
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૩
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૨૬ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, સેવા સદન – ર, સાંદિપની રોડ,
પોરબંદર-૩૬૦૫૭૫
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૮૬ – ૨૨૨૨૨૧૫
ફેકસનં.૦૨૮૬– ૨૨૨૨૨૧૫
વ.કા.શ્રી મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી
ટે.નં.૦૨૮૬ – ૨૨૨૨૨૧૫
ફેકસનં.૦૨૮૬– ૨૨૨૨૨૧૫
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૨૭ સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, જાપાની  ફાર્મ ઉનાઇ રોડ,  વ્યારા સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૨૬૨૬ -૨૨૩૩૯૦
ફેકસ નં.  ----
વ.કા.શ્રી
ટે.નં.૦૨૬૨૬ -૨૨૩૩૯૦
ફેકસ નં.  ----
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨

૨૮
સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રીની કચેરી, મહાદેવનગર ટેકરા, વસ્‍ત્રાલ, અમદાવાદ(પૂર્વ) સહાયક પ્રાદેશીક વાહન વ્યવહાર અધિકારીશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ – ૨૨૮૭૦૬૦૧
ફેકસ નં.  ----
જનસંપર્ક અધિકારીશ્રી
ટે.નં.૦૭૯ – ૨૨૮૭૦૬૦૧
ફેકસ નં.  ----  
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨    
૨૯ મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રીની કચેરી, ૧,અમરદીપ સોસાયટી, એસ.ટી.સ્‍ટેન્‍ડનીપાછળ,
મોડાસા.(સાબરકાંઠા)
મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી.
ટે.નં.૦૨૭૭૪-૨૪૯૯૨૫
ફેકસ નં. ટે.નં.  ---
 સી.કલાર્ક,
ટે.નં.૦૨૭૭૪-૨૪૯૯૨૫
ફેકસ નં. ટે.નં.  ---
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૩૦ મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રીની કચેરી, ટ્રાન્‍સપોર્ટ નગર, ગાંધીધામ- કંડલા હાઇવે નં.હા.નં.૮,
ગાંધીધામ.(કચ્‍છ- ભૂજ)
મોટર વાહન નિરીક્ષકશ્રી.
ટે.નં.૦૨૮૩૬ – ૨૯૫૦૮૨
ફેકસ નં.  -----
જુ.કલાર્ક
ટે.નં.૦૨૮૩૬ – ૨૯૫૦૮૨
ફેકસ નં.  -----
સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
૩૧ સરકારી વાહન વ્યવહાર સેવાની કચેરી, સેક્ટર-૩૦, સરકારી પ્રેસની નજીક, ગાંધીનગર.  મેનેજરશ્રી, સરકારી વાહન વ્યવહાર સેવા
ટે.નં.  ૦૭૯- ૨૩૨૨૦૫૬૫
ફેકસ નં.  ----
 
વ.કા.શ્રી
ટે.નં.  ૦૭૯ -૨૩૨૨૦૫૬૫
ફેકસ નં.  ----
  સંયુક્ત વાહન વ્યવહાર નિયામકશ્રી.
ટે.નં.૦૭૯ -૨૩૨૫૧૩૬૪
ફેકસ નં.૦૭૯ – ર૩૨૫૧૩૬૨
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0432967 Last updated on 10-01-2020