અવનવું

હોમ  |

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર

માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ અન્‍વયે
જાહેર જનતાની જાણકારી તેમજ ઉપયોગ અર્થે
બંદરો અને વાહન વ્‍યવહાર વિભાગને સંબંધિત સંકલિત માહિતીની વિગત

બંદરો અને વાહનવ્‍યવહાર વિભાગ
ગુજરાત રાજય
સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

*

સંગઠનની વિગતો, કાર્યો અને ફરજો.

*

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો.

*

નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્યપદ્ધતિ.

*

કાર્યો કરવા માટે નકકી કરેલાં ધોરણો.

*

વિભાગે કાર્યો કરવા માટેના અધિનિયમો, નિયમો, વિનિયકો, સૂચનાઓ, નિયમસંગ્રહ અને દફતરો.

*

જાહેરતંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક.

*

નીતિ ધડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઇ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત.

*

જાહેરતંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થઓનું પત્રક.

*

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી-પુસ્તિકા (ડિરેકટરી)

*

વિનિયમોમાં જોગવાઇ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પધ્ધતિ સહિત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું.

*

પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવેલ અંદાજપત્ર.

*

સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પદ્ધતિ.

*

આપેલ રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃતિ મેળવનારની વિગતો.

*

વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી.

*

માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગત.

*

સરકારી માહિતી, અધિકારીઓના નામ, હોદ્દો અને અન્ય વિગતો.

*

અન્ય ઉપયોગી માહિતી.

 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0432979 Last updated on 10-01-2020