અવનવું

હોમ  |

તેમની સંસ્થા, કાર્યો અને ફરજોની વિગતો

નિયમ સંગ્રહ-૧
 
સંસ્થા, કાર્યો અને ફરજોની વિગતો.
 
સચિવાલયના વિવિધ વિભાગો પૈકીનો એક વિભાગ બંદરો અને વાહનવ્યવહાર વિભાગ છે. જે સરકારના સામાન્ય વહીવટ વિભાગ દ્વારા થયેલ વિચારણા મુજબ રચવામાં આવેલ છે. આ વિભાગ દ્વારા નીચેના કાર્યો/પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવામાં આવે છે.
 
રાજય સરકાર હસ્તકના ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ અને તેના દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ બંદરોના વિકાસની પ્રવૃત્તિ, રાજય સરકાર હસ્તકના ગુજરાત રાજય માર્ગ અને પરિવહન નિગમ અને તેના દ્વારા આપવામાં આવતી પરિવહનને લગતી લોકોપયોગી સેવાઓ, ગુજરાત વાહન વ્યવહાર સેવા તથા વાહન વ્યવહાર કમિશ્નનરશ્રી અને તેમના દ્વારા મોટર વેહીકલ્સ એકટ અન્વયે હાથ ધરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ થાય છે. આ ટ્રસ્ટીએ બંદરો અને વાહનવ્યવહાર વિભાગ રાજય માટે નાણાંકીય સાધનો ઉભા કરવો તેમજ લોકોપયોગી સેવાઓ પુરી પાડતો વિભાગ છે.
 
વિભાગના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓએ તેમના સંવર્ગને અનુરૂપ સરકાર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ કચેરી કાર્યપદ્ધતિમાં નિયત કરાયેલ કાર્યો અને ફરજો બજાવવાનાં રહેશે.
 
વિભાગના મહેકમના માળખાની વિગતો તથા વિભાગની શાખાઓની કામગીરીની વિગતો આ સાથે નીચે રાખવામાં આવેલ છે.
વહીવટી માળખું- બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428613 Last updated on 26-11-2019