અવનવું

હોમ  |

સંગઠનની વિગતો, કાર્યા અને ફરજો

મેન્યુઅલ (૧)
 
સંગઠનની વિગતો, કાર્યા અને ફરજો
 
 • ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો ૧૯૯૦ અને તે નિયમો હેઠળ સા.વ.વિ.ના તા. ૩-૯-૨૦૦પ ના હુકમ ક્રમાંકઃ ગસ-૨૦૦પ-૨૬- સકન - ૨૦૦પ(૪)-કેયુ હેઠળ વિભાગને ફાળવેલ માર્ગપરિવહન અને બંદરીય બાબતોની તમામ નીતિ વિષયક નિર્ણયોની કામગીરી, વાહન વ્યવહાર કમિશ્નનરશ્રીના વહીવટી, મહેકમ વિષયક તથા ખાતાના વડા અને બોર્ડ-કોર્પોરેશનના બજેટ અને નાણાકીય વિષયોની તમામ કામગીરી.
 • બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ પ્રોપરના વર્ગ-૧ થી ૪ સુધીના તમામ અધિકારીઓ /કર્મચારીઓની નિમણૂંક, શાખા બદલી અને પગાર ભથ્થા સહિતની સર્વે મહેકમ સંબંધિત બાબતો.
 • બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગના ઉપયોગ માટે સ્ટેશનરી ફર્નિચર અને સ્ટોરની ખરીદી અને જાળવણી
 • બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, ખાતાના વડા અને વિભાગ હેઠળના બોર્ડે-નિગમને લગતાં બજેટ (પ્લાન તેમજ નોન પ્લાન) સ્થાયી ખર્ચ, ચાલુ સેવાઓ, નવી સેવાઓને લગતી દરખાસ્તો
 • બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગની સંકલનની કામગીરીને લગતી બાબતો.
 • બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ હસ્તકના વાહનોની ખરીદી, મરામત અને જાળવણીને લગતી બાબતો.
 • બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગને લગતાં તમામ અસ્કાયમતો જેવી કે કોમ્પ્યુટર્સ, લોખંડ તથા લાકડાનું ફર્નિચર, વગેરે ડેડ સ્ટોકને લગતી બાબત.
 • રાજયમાં આવેલા નાના અને મધ્યમકક્ષાના બંદરોના વિકાસને લગતી બાબતો તેમજ ખાનગીકરણની નીતિ અન્વયે રાજયના બંદરોના વિકાસને લગતા પ્રશ્નોની બાબત
 
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
 • બોર્ડના કર્મચારીઓ/અધિકારીઓને લગતી નાણા વિભાગના પરામર્શમાં મહેકમ વિષયક બાબતો તેમજ બોર્ડની નાણાકીય તેમજ આનુસાંગિક બાબતો.
 • ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ અધિનિયમ-૧૯૮૧ હેઠળ ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડના ચેરમેન /સભ્યોની નિમણુંક.
 • ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ અને હિસાબો વિધાનસભાના મેજ ઉપર મુકવા બાબત.
 • ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડના તપાસના કેસો
 • ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડનું બજેટ મંજૂર કરવાને લગતી બાબત
 • ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ દ્વારા બંદરીય સેવા માટે લેવામાં આવતા શિડયુલ ઓફ પોર્ટ ચાર્જીસને લગતી બાબત.
 • લેન્ડીંગ એન્ડ વાર્ફેજ લીઝ એકટને લગતી બાબત
 • ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ અધિનિયમ-૧૯૮૧ ની જોગવાઇઓની અમલવારી
 • પોર્ટ પોલીસી નિર્ધારીત કરવી
 • ઇન્ડિયન પોર્ટ એકટને લગતા પ્રશ્નો
 • અલંગ/સચાણા શીપ બ્રેકીંગ યાર્ડ સંબંધિત બાબતો
 • ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડનો એકશન પ્લાન
 • જાહેર હિસાબ સમિતિ દ્વારા વિનિયોગ હિસાબો, મુલ્કી, મહેસુલી આવક અને વાણિજય ઓડીટ રીપોર્ટ અંગેની ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ સંબંધિત તપાસની કાર્યવાહી
 • એ.જી.ના ડ્રાફટ પેરા,ફેકચ્યુઅલ નોટ
 • ફેરી સર્વિસના પ્રશ્નો
 • બંદરોની જમીનને લગતા પ્રશ્નો
 • ઇન્લેન્ડ વેસલ્સ એકટની બાબત
 • ખાતરી સમિતિની બાબત
 
ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ
 
 • ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ દ્વારા પ્રજાને જાહેર પરિવહન સેવા વ્યાજબી અને સરળ રીતે મળી રહે તે માટેની બાબતો
 • માર્ગપરિવહન અધિનયમ- ૧૯પ૦ ની જોગવાઇ ની અમલવારી અને તે હેઠળ નિગમની કારોબારીની નિમણૂંક
 • ગુજરાત વાહન વ્‍યવહાર નિગમને મૂડી ફાળો અને લોન ટ્રાયબલ સબપ્‍લાન સહિત)
 • જાહેર હિસાબ સમિતિ દ્વારા વિનિયોગ હિસાબો, મુલ્કી, મહેસુલી આવક અને વાણિજય ઓડીટ રીપોર્ટ અંગેની ગુ.રા.મા.વા.વ્ય.નિગમ સંબંધિત તપાસની કાર્યવાહી
 
સરકારી વાહન વ્યવહાર સેવા
 
 • સરકારી વાહન વ્યવહાર સેવાને લગતી મહેકમ વિષયક બાબતો
 • સરકારી વાહન વ્યવહાર સેવા માટે વાહનો ની ખરીદી
 • સરકારી વાહન વ્યવહાર સેવા માટે વહીવટી, સંચાલકીય, મરામત અને જાળવણી અને અન્ય બાબતો અંગેની અંદાજપત્રીય બાબતો.
 
કમિશનરશ્રી વાહન વ્યવહાર
 
 • મોટર વાહન ખાતાના કર્મચારીઓ / અધિકારીઓને લગતી મહેકમ, વહીવટી નાણાંકીય તેમજ તેની આનુષંગિક બાબતો/ચેકપોસ્ટના સ્ટાફના કવાટર્સની બાબત
 • પેસેન્જરની ગેરકાયદેસર થતી હેરફેર અટકાવવી
 • મોટર વાહન ખાતાનો વાર્ષિક વહીવટી અહેવાલ છપાવવો
 • એ.આર.ટી.ઓ./આર.ટી.ઓ. ની પુનઃરચના તથા તેને આનુષાંગિક બાબતો.
 • મોટર વાહન એકટ તથા તેમાંથી વ્યકિત / સંસ્થાને કરમાંથી મુકિત આપવા અંગે
 • ઓટોરીક્ષા ભાડુ નકકી કરવું તથા તેને લગતી બાબતો.
 • ટેક્ષીભાડુ નિયત કરવું, એ.એમ.ટી.એસ તથા અન્ય સંસ્થા કંપની વિ.નો સ્ટેજ કેરેજ પરમીટ હેઠળ ભાડુ નિયત કરવુ.
 • વિઘાર્થીઓને કરમુકિતની ભલામણો
 • જીપ ટેક્ષી પરમીટ મંજૂર કરવાની બાબત
 • સોલેશીયમ ફંડ
 • ઓડીના નિયમો હેઠળ મુકિતની બાબત
 • મુંબઇ મોટર વાહન પેસેન્જર અધિનિયમ-૧૯૮૨
 • મુંબઇ મોટર વાહન કર અધિનિયમ-૧૯પ૮
 • નૂર-કર અધિનિયમ-૧૯૬૨
 • સ્ટેટ ટ્રાન્સપોર્ટ એપેલન્ટ ટ્રીબ્યુનલની રચના
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428567 Last updated on 26-11-2019