અવનવું

હોમ  |

અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

મેન્યુઅલ-૨
 
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજોઃ
 
સેકશન અધિકારીઃ
 
 • શાખાના નાયબ સેકશન અધિકારીશ્રીઓ વચ્ચે કામગીરી/વિષયોની સમાન વહેંચણી કરવી.
 • શાખાએ રોજ-બરોજ તથા પ્રસંગોપાત હાથ ધરવાની તાકીદની તેમજ સમય-મર્યાદાવાળી કામગીરીનું વ્યવસ્થિત સંકલન કરવું.
 • પ્રસંગોપાત શાખાના કોઇ એક સભયની આકસ્મિક ગેરહાજરી/રજા દરમ્યાન આવા સભ્યના તાકીદના હાથ ધરવાના કામને ત્વરિત ન્યાય આપવો.
 • શાખાને મળતી તેમજ રવાના કરવાની ટપાલ અને ફાઇલો વિગેરેની કામગીરી પ્રકરણ-૪ માં નિયત થયેલ પધ્ધતિ મુજબ નિયમીત ધોરણે કરવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવું.
 • શાખાના સભ્યોને જરૂરિયાત ઉપસ્થિત થયેલી આવશ્યક માર્ગદર્શક પુરુ પાડવું
 • તેઓને સોંપવામાં આવેલ કામગીરી/ફરજોના પાલનમાં કોઇ અડચણરૂપ બાબત/પ્રશ્ન હોય તો તેનું નિરાકરણ લાવવું
 • સરકારશ્રી ધ્વારા ઠરાવવામાં આવેલ ધોરણ મુજબની કામગીરી તેઓ ધ્વારા રોજ-બરોજ સંતોષકારક રીતે કરવામાં આવે તે સુનિશ્ચિત કરવું.
 • નિર્દિષ્ઠ કરવામાં આવેલ કામના નિકાલનું ધોરણ જાળવવું.
 • મહત્વના વિષયો/કામગીરીને લગતી બાબતો અંગત રસ લઇને પલતાની કક્ષાએ હાથ ધરવી.
 • કચેરી કાર્યપદ્ધતિના પ્રકરણ-ર૦ માં દર્શાવ્યા મુજબ કાર્યો કરવાના રહેશે અને સત્તાનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
 
નાયબ સેકશન અધિકારીશ્રીઃ
 • સેકશન અધિકારી અને ઉપરી અધિકારીઓ દ્વારા વખતોવખત સોંપવામાં આવતી સરકારી કામગીરીને સંતોષકારક ન્યાય આપવો.
 • કચેરી કાર્યપધ્ધતિ પ્રકરણ-પ અને ૬, ૭ અને ૮ માં દર્શાવ્યા મુજબ મળેલ કાગળો અને ફાઇલો ઉપર કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
 • તેમને ફાળવવામાં આવેલ વિષયો તથા કામગીરી સબંધિત કાગળો/ફાઇલો વિગેરેનું વ્યવસ્થિત સંકલન/આયોજન કરવું
 • સરકાર ધ્વારા નકકી કરવામાં આવેલ કામના નિકાલના દૈનિક ધોરણો મુજબની કામગીરી થાય છે કે નહિ તેની તકેદારી રાખવી.
 
ઓફિસ આસીસ્ટન્ટઃ
 
 • શાખાએ રોજ-બરોજ મળતી ટપાલો તેમજ રવાના કરવાના કાગળો સબંધિત કામગીરી રોજ-બરોજ પ્રકરણ-૩ અને ૧૦ માં જણાવ્યા મુજબ વ્યવસ્થિત રીતે થાય તેની કાળજી રાખવી.
 • શાખાને વિવિધ વિષયો/કામગીરી સબંધિત ફાઇલોની ગતિ અંગેની રોજ-બરોજની દૈનિક સ્થિતિ પ્રકરણ-૯ મુજબ નોંધવાની રહેશે.
 • સેકશન અધિકારીશ્રી સોંપે તે અન્ય ફરજો
 • નાયબ સેકશન અધિકારીને સોંપવામાં આવેલ કામગીરી /વિષયો સબંધમાં સરકારશ્રીમાં રજૂ કરવાની થતી ફાઇલો અનુસંધાને,પ્રસંગ પડયે, તેઓને માંગ્યા મુજબ, આવશ્યક મદદ કરવી.
 • રોજ-બરોજ ટાઇપમાં તેમજ અન્યત્ર મોકલવામાં આવતાં કેસોની વ્યવસ્થિત નોંધ રાખવી.
 • કચેરી- કાર્યપધ્ધતિમાં નિર્દિષ્ઠ આવશ્યક એવા તમામ રજીસ્ટરો વ્યવસ્થિત રીતે નિભાવવા.
 
ડ્રાઇવરો
 
 • ડ્રાઇવરોએ તેમને સોંપવામાં આવેલ વાહન ચલાવવાની તથા તેની જાળવણી અને સફાઇ કરવાની બાબત
 • સોંપવામાં આવેલ વાહનની મરામત જરુર જણાય અથવા વાહનમાં કોઇ વધારાની સુવિધા ઉભી કરવાની જરુર જણાય તો તે અંગે મહેકમ શાખાનું ધ્યાન દોરવાનું રહેશે.
 • નિયત કરવામાં આવેલ ડ્રેસ પહેરીને ફરજ બજાવવાની રહેશે
 
પટાવાળા
 
 • પટાવાળાઓ માટે કામના કલાક સવારના ૧૦-૦૦ થી સાંજના ૭-૧૦ સુધીનો છે. જે સબબ વિરામનો સમય બાદ કરતાં પટાવાળાઓએ તેમને સોંપવામાં આવેલી ફરજો બજાવવાની રહેશે.
 • નિયમ કરવામાં આવેલ ડ્રેસ પહેરીને ફરજ બજાવવાની રહેશે.
 • મેસેન્જરની કામગીરી જે પટાવાળાને સોંપવામાં આવી હોય તેણે રોકડ શાખાની કામગીરી કરવાની રહેશે
 • હમાલની કામગીરી જે પટાવાળાને સોંપવામાં આવેલ હોય તેણે સવારે ૮-૦૦ કલાકે કચેરી ખોલવાની રહેશે તથા વિભાગના તમામ કર્મચારીઓ/અધિકારીઓ પોતાની કામગીરી પુરી કરે ત્યારે કચેરી બંધ કરવાની રહેશે.
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0432955 Last updated on 10-01-2020