અવનવું

હોમ  |

નિર્ણયમાટેની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્ય પધ્ધતિ

મેન્યુઅલ -૩
 
નિર્ણય માટેની પ્રક્રિયામાં અનુસરવાની કાર્ય પધ્ધતિઃ
 
આ વિભાગની બંદરીય પ્રભાગની કામગીરી માન. મુખ્‍ય મંત્રીશ્રીના હવાલા હેઠળ છે. જયારે વાહન વ્યવહાર પ્રભાગ (કમિશનરશ્રી વાહન વ્યવહાર અને ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ) ની કામગીરીનો હવાલો માન. મંત્રીશ્રી(વા.વ્‍ય.) હસ્‍તક છે.
 
ભારતના બંધારણના અનુચ્‍છેદ-૧૬૬ હેઠળ સરકારશ્રીના કામકાજના નિયમોના નિયમ ૪ હેઠળ આ વિભાગને ફાળવેલ કામકાજ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી અને માન. મંત્રીશ્રી(વા.વ્‍ય.) દ્વારા બહાર પાડેલ હુકમો અન્વયે હાથ ધરવામાં આવે છે. આ કામકાજ કામકાજના નિયમો અને તેના નિયમ-૧૫ હેઠળ બહાર પાડવામાં આવેલ સૂચનાઓ મુજબ વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા નિકાલ કરવામાં આવે છે.
 
સેવા વિષયક બાબતોમાં આવશ્યક હોય ત્યારે સા.વ.વિ. અને ના.વિ.નો પરામર્શ કરવામાં આવે છે અને સરકારી કર્મચારીઓ માટેના સેવાની શરતોનું નિયમન કરતાં નિયમો અનુસરવામાં આવે છે.
 
જે કોઇ કાયદામાં કેન્દ્રના કે રાજયના વિધાનમંડળે કોઇ પદાધિકારીને અંગત અધિકાર હેઠળ કોઈ કાર્યો અને ફરજો સોંપેલ હોય તેવી બાબતમાં તેમણે સંબંધિત કાયદા નિયમોની જોગવાઇઓ મુજબ અગ્ર સચિવશ્રીને નિર્ણય લેવાનો હોય છે.
 
  • શિસ્તવિષયક કેસો અને સેવા વિષયક કેસો તે અંગેના નિયમો ઉપરાંત સામાન્ય વહીવટ વિભાગ અને ના.વિ. ઠરાવો, હુકમો અને પરિપત્રોથી નિર્દેશ કર્યા મુજબ નિર્દીષ્‍ઠ તાબક્કેથી નિર્ણય કરવામાં આવે છે.
  • નાણાકીય બાબતમાં નાણાકીય સત્તા (સોંપણી) નિયમો, ૧૯૯૮ હેઠળ સોંપવામાં આવેલ નાણાકીય સત્તાઓને ધ્યાને લઈ જરુરી વહીવટી મંજુરીના હુકમો કરવામાં આવે છે.
 
કોઇપણ કેસ નાયબ સેકશન અધિકારી કે સેકશન અધિકારી સ્‍તરેથી તે કેસ અંગેની સમગ્રલક્ષી હકીકતો અને કાયદા નિયમો અને સ્થાઇ સૂચનાઓની જોગવાઇઓ મુજબ રજૂ કરીને જે સત્તાધિકારીને સત્તા પહોંચી હોય તે તબકકા સુધી મોકલી તેનો આખરી નિર્ણય કરવામાં આવે છે.
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428582 Last updated on 26-11-2019