અવનવું

હોમ  |

કામગીરી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા નિયમો, વિનિયમો

મેન્યુઅલ-પ
 
કામગીરી માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા નિયમો, વિનિયમો નિયમ સંગ્રહ
 
 • સચિવાલયના ઉપયોગ સારુ નિયત થયેલ કચેરી કાર્ય - પધ્‍ધતિ
 • નાણાકીય સત્તા-સોંપણીના નિયમો ૧૯૯૮
 • ગુજરાત સરકારના કામકાજના નિયમો-૧૯૯૦ (છેવટના સુધારા સહિત) અને તે હેઠળની સૂચનાઓ.
 • કામકાજના નિયમો હેઠળ માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી અને માન. મંત્રીશ્રી(વા.વ્‍ય.) દ્વારા વિભાગના સચિવશ્રી, સંયુકત સચિવશ્રી, નાયબ સચિવશ્રી અને ઉપસચિવશ્રીને ફાળવવામાં આવેલ કામકાજના વિષયો અંગેના હુકમો.
 • ગુજરાત મુલ્કી સેવા (સેવાની સામાન્‍ય શરતો) નિયમો-૨૦૦૨
 • ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર વધારો) નિયમો -૨૦૦૨
 • ગુજરાત મુલ્કી સેવા (સરકારી આવાસ પ્રાપ્‍તી)નિયમો-૨૦૦૨
 • ગુજરાત મુલ્કી સેવા (ફરજ પર જોડાવા, પ્રતિનિયુક્તિ, ફરજ મોકુફી, બરતરફી, રુખસદ) નિયમો-૨૦૦૨
 • ગુજરાત મુલ્કી સેવા (પગાર આધારીત ભથ્થા) નિયમો-૨૦૦૨)
 • ગુજરાત રાજય મુલ્કી સેવા (પગાર સુધારણા) નિયમો-૨૦૦૯ (છઠ્ઠુ પગાર પંચ)
 • ગુજરાત મુલકી સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતી (સામાન્‍ય) નિયમો, ૧૯૬૭
 • ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (પરામર્શમાંથી મુક્તિ) અંગેના નિયમો.
 • ગુજરાત વિધાનસભા નિયમો
 • બજેટ મેન્યુઅલ
 • ગુજરાત તિજોરી નિયમો
 • ગુજરાત આકસ્મિક ખર્ચના નિયમો
 • ગુજરાત નાણાકીય નિયમો
 • ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણુંક) નિયમો ૧૯૭૧ તથા ગુજરાત રાજય સેવા(શિસ્ત અને અપીલ) ના નિયમો ૧૯૭૧
 • ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ એકટ-૧૯૮૧
 • ઈન્ડીયન પોર્ટ એકટ
 • પોર્ટ પોલીસી -૧૯૯પ
 • કેન્દ્રીય જાહેર માર્ગ પરિવહન અધિનિયમ-૧૯પ૦
 • ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ નિયમો-૧૯૭૧
 • ગુજરાત મોટર વાહન નિયમો, ૧૯૮૯
 • મુંબઇ મોટર વાહન વેરા અધિનિયમ, ૧૯પ૮
 • મુંબઇ મોટર વાહન વેરા નિયમ, ૧૯પ૯
 • માહિતી (મેળવવાના) અધિકાર અધિનિયમ-ર૦૦પ અને તે હેઠળના નિયમો
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428596 Last updated on 26-11-2019