અવનવું

હોમ  |

જાહેરતંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ ....

મેન્યુઅલ -૬
 
જાહેરતંત્ર અથવા તેના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યકિતઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રકઃ
 
  • સરકારનું તમામ દફતર - રેકર્ડ સરકારની કચેરીમાં સંબંધિત અધિકારી - કર્મચારીની પાસે જ રાખવામાં આવે છે.
  • અધિકારી કર્મચારીને આવું રેકર્ડ રાખવા માટે પુરતું ફરનિચર આપવામાં આવે છે.
  • સામાન્ય રીતે તમામ ફાઇલો કાગળો જે તે શાખાના સંબંધિત નાયબ સેકશન અધિકારીશ્રી પાસે તેમને ફાળવેલ કબાટમાં રાખવામાં આવે છે અને અધિકારીના નિર્દેશ મુજબ તપાસ - ચકાસણી માટે રજૂ કરવામાં આવે છે.
  • વિભાગની ચ શાખામાં મહેકમ, સંકલન, બજેટ, હિસાબી(રોકડ), ટપાલ નોંધણી અને ટપાલ જાવક અંગેનું રેકર્ડ સંબંધિત કર્મચારી પાસે રાખવામાં આવે છે.
  • બંદરીય બાબતોને લગતું રેકર્ડ વિભાગની ધ.૧ શાખાના સંબંધિત કર્મચારી - અધિકારી પાસે રાખવામાં આવે છે.
  • ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમને લગતી બાબતોનું રેકર્ડ વિભાગની ધ શાખાના સંબંધિત કર્મચારી પાસે રાખવામાં આવે છે.
  • કમિ.શ્રી વાહન વ્યવહારની કચેરી દ્વારા કરવામાં આવતી કામગીરીને સંબંધિત રેકર્ડ વિભાગની ખ શાખાના સંબંધિત કર્મચારી પાસે રાખવામાં આવે છે.
  • ઉપરોકત બધા પ્રકારની કામગીરીને સંબંધિત ઓડીટ અહેવાલો, વિધાનસભાની સમિતિઓ દ્વારા તપાસ માટેની બેઠકનો એજન્ડા અને કાર્યનોંધ વગેરે બાબતનું રેકર્ડ સંબંધિત વહીવટી શાખામાં રાખવામાં આવે છે. અર્થાત્ ઓડીટ અહેવાલના ફકરા જે શાખાને સંબંધિત હોય તે શાખા પાસે તે સંબંધતનું રેકર્ડ રાખવામાં આવે છે.
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428609 Last updated on 26-11-2019