અવનવું

હોમ  |

નિતી નકકી કરવા માટે જાહેર જનતાનો પરામર્શ

મેન્યુઅલ - ૭
 
નિતી નકકી કરવા માટે જાહેર જનતાનો પરામર્શ
 
  • ગુજરાત મોટર વાહન નિયમો, ૧૯૮૯ માં કોઇ પણ પ્રકારનો સુધારો કરતાં પહેલા મોટર વાહન અધિનિયમ, ૧૯૮૮ ની કલમ-૨૧૨ ની જોગવાઇ અનુસાર જાહેર જનતાના વાંધા અને સૂચનો માંગાવવામાં આવે છે. અને તેવા વાંધા સૂચનોની વિચારણા કરી જાહેરનામું બહાર પાડવું કે ન પાડવું કે સુધારા વધારા સાથે બહાર પાડવું તેની વિચારણા કરવામાં આવે છે.
  • જાહેર વહીવટના ક્ષેત્રમાં સરકારી નીતિના અમલને લગતી બાબતોમાં વિચાર વિનિમય કરવા માટે સંબંધિત મંત્રીશ્રીના અધ્યક્ષપદે માન. ધા.સ.શ્રીઓ અને સં.સ.શ્રીઓની સ્થાયી પરામર્શ સમિતિની રચના વૈધાનિક અને સંસદીય બાબતોના વિભાગમાં તા.પ-૯-ર૦૧૧ ના ઠરાવથી કરવામાં આવેલ છે. આ ઠરાવ અન્વયે જનતાના પ્રતિનિધિઓ તેમની બેઠકમાં જરુરી ચર્ચા વિચારણા કરી કોઇ પણ બાબતમાં ધટતો નિર્ણય કરે છે. અને તે મુજબ સંબંધિત વિભાગ તેની અમલવારી માટે કાર્યવાહી હાથ ધરે છે.
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428566 Last updated on 26-11-2019