અવનવું

હોમ  |

કામગીરી માટે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓનું પત્રક

મેન્યુઅલ - ૮
 
કામગીરી માટે રચાયેલ બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓનું પત્રક
 
(૧) ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ - ૧૯૮૧
 
ગુજરાત રાજયમાં મેરીટાઇમ બોર્ડ દ્વારા રાજયના દરિયાકિનારાના નાના બંદરોનો વહીવટ, નિયંત્રણ અંગે સંચાલન કરવામાં આવે છે. અને તેની સંલગ્ન બાબતોની જોગવાઇ કરવા માટે સદરહુ કાયદો બનાવવામાં આવેલ છે. આ કાયદા હેઠળ મેરીટાઇમ બોર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે અને વખતો વખત તેના કારોબારી મંડળની રચના કરવામાં આવેલ છે.
 
બોર્ડ રાજય સરકાર નીચે તેવા પાંચ કરતાં ઓછા નહીં તેટલા ઓછા સભયોનુ઼ બનશે. તેમાં રાજય સરકારના અધિકારીઓ માંથી તેમજ હોદ્દાની રૂએ નીમેલા ત્રણ સભ્યો જેમાં બંદરોના વહીવટનો હવાલો ધરાવતા ખાતાના પ્રતિનિધિ મત્સ્યોઘોગ કમિશ્નરશ્રી અને નાણા વિભાગના પ્રતિનિધિનો સમાવેશ કરેલ છે. બીજા સભ્યોમાં રાજય સરકારના અભિપ્રાય મુજબ વાહણવટા, નોસંચાલન, બંદરો, વ્યાપાર, વાણિજયના કામદારોના એક અથવા વધુ હિતોમાં રજુઆત કરી શકે તેવા બીજા હિતોમાં નિષ્ણાંત અથવા અનુધવ ધરાવતા હોય તેવા અથવા પ્રતિનિધિત્વ કરી શકે તેવી વ્યકિતઓમાંથી નીમવામાં આવે છે.
 
(ર) માર્ગ પરિવહન અધિનયમ ૧૯૫૦ ની કલમ-૩ મુજબ ગુ.રા.મા.પ.નિગમની સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે.
 
ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમના કારોબારી મંડળની નિનમણુંક રાજય સરકાર દ્વારા વખતોવખત કરવામાં આવે છે.
 
  • ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિયમ હેઠળ ૧૬ વિભાગો આવેલ છે જે જિલ્લા કક્ષાએ કામગીરી કરે છે
 
ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ નિયમો-૧૯૭૧ની નિયમ-૩ થી ૧૩ હેઠળ કારોબારી મંડળ (Board of Directors) ની રચના, મુદત, ભથ્થા, માનદ વેતન તેમજ સભ્યોને ચૂકવવાની ""ફી'' સ્ટફકારનો ઉપયોગ તેમજ હવાઇ મુસાફરી કરવા સંબંધેની જોગવાઇઓ કરવામાં આવેલ છે.
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428573 Last updated on 26-11-2019