અવનવું

હોમ  |

અધિકારીઓ/કર્મચારીઓની માહિતી

મેન્યુઅલ-૯

અધિકારીઓ/કર્મચારીઓની માહિતી

 

ક્રમ

નામ

હોદ્દો

ઓફિસનું સરનામું

રહેઠાણનું સરનામું

ટેલીફોન નંબર

 

૧.

શ્રીમતિ સુનયના તોમર, આઈ.એ.એસ.

અગ્રસચિવશ્રી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૨જો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

ક-૪, સેકટર-૧૯, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૦૬

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૦૮    

(ઓ)  ૨૩૨૫૦૫૦૯

(મો)૯૯૭૮૪૦૭૯૯૫

૨.

શ્રી પ્રકાશ મજમુદાર

નાયબ સચિવશ્રી (વા.વ્ય.)

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

૧૨, સુપથ બંગલો, ચાંદખેડા, અમદાવાદ

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૩૧ (મો)૯૯૭૮૪૦૫૯૪૨

૩.

શ્રી પ્રકાશ મજમુદાર

(ઈન્ચાર્જ)

નાયબ સચિવશ્રી (બંદરો)

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

૧૨, સુપથ બંગલો, ચાંદખેડા, અમદાવાદ

(ઓ) ૨૩૨૫૧૪૮૧ (મો)૯૯૭૮૪૦૫૯૪૨

૪.

ભરત જે.ગાવિત

અંગત મદદનીશ

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

બ્લોક નં. ૧૭૨/૧,   ચ-ટાઈપ, સેકટર-૧૭, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૪૭૪૦

(મો)૯૦૧૬૯૮૪૪૪૫

    ૯૪૨૮૬૦૮૦૪૮

૫.

શ્રી એસ.આર.સોની

ઉપસચિવશ્રી (વા.વ્ય.)

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

૨૦૨, બીના પાર્ક સોસાયટી, ઘાટલોડીયા, અમદાવાદ

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૪૧

(મો)૯૮૭૯૫૦૩૦૯૧

૬.

શ્રી કે.બી.ધોળકીયા

ઉપસચિવશ્રી (બંદરો)

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

૧૨૬૬/એ/૨,

સેકટર-૩-એ, ગાંધીનગર

(ઓ)૨૩૨૫૧૪૮૫

(મો)૯૪૨૬૭૪૧૯૦૯

૯૮૭૭૩૬૮૭૯૭

૭.

શ્રી આર.ઓ.રાઠવા

સેકશન અધિકારીશ્રી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

૧૨૨૩/૧,

સેકટર ૪-સી, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૧૪૮૯ (મો)૯૮૭૯૫૦૩૦૯૧

૮.

શ્રી એમ.કે.જોષી

નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

મુ.પો. વિસનગર,    તા. વિસનગર

જિ. મહેસાણા-૩૮૪૩૧૫

(ઓ) ૨૩૨૫૨૧૨૫

(ઓ) ૨૩૨૫૧૪૮૯

 

૯.

શ્રી એમ.એ.રાવલ

નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

પ્લોટ નં. ૨૮૭/૨, સેકટર ૪/એ, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૨૧૨૫

(ઓ) ૨૩૨૫૧૪૮૯

 

૧૦.

શ્રી જે.જી.રાઠોડ

નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

બ્લોક નં. ૧૨૧/૨,

ચ-ટાઈપ,

સેકટર-૨૨, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૫૮

૧૧.

શ્રી એ.સી.પરમાર

નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

પ્લોટ નં. ૨૨૯/૧, સેકટર ૫-એ, ગાંધીનગર

(ઓ)૨૩૨૫૦૫૫૮

૧૨.

શ્રી મહેશ એમ.ગોપાલ

નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

ભરવાડ વાસ, બાવલા

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૫૮

૧૩.

શ્રી બી.ડી.મોદી

સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

Gabgavila 101/Parrikuja Society Part-1, Meghaninagar 380016

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૫૮

(મો)૯૪૨૬૮૮૧૦૧૯

૧૪.

શ્રી વી.ડી.પરમાર

ઈન્ચાર્જ નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

પ્લોટ નં. ૬૮/૧, સેકટર ૩-એ, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૬૨

૧૫.

શ્રી મિતેષ પટેલ

નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

પ્લોટ નં.૮૫૧/૨, સેકટર ૨-સી, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૬૨

૧૬.

શ્રી પ્રકાશ ડી.સોલંકી

સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

પ્લોટ નં. ૩૫૯/એ, ઉર્જાનગર બંગ્લોઝ વિભાગ-૨, રાંદેસણ, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૧૪૮૯ (મો)૯૯૭૯૯૭૧૯૧૨

૧૭.

શ્રી એ.એમ.જાદવ

નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

બ્લોક નં. ૫૩/૪,       ચ-ટાઈપ,

સેકટર-૧૬, ગાંધીનગર

(ઓ)૨૩૨૫૧૪૯૦

 

૧૮.

શ્રીમતી ડી.પી.પારેખ

રહસ્ય સચિવ

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૨જો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

પ્લોટ નં. ૧૮૧/૨, સેકટર-૧, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૦૮

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૦૯

૧૯.

શ્રી નાગોરીભાઈ

અંગત મદદનીશ

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૨જો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

પ્લોટ નં. ૬૩૨/૧, શાંતિવન સોસાયટી, સેકટર-૩૦, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૦૮

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૦૯

૨૦

શ્રી ચિરાગ પાડલિયા

નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

સી/૮૦૪, દિવ્યજીવન હાઈસ્કૂલ, ધોળાકુવા સર્કલ પાસે, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૬૨

૨૧.

શ્રી જી.બી.ચાવડા

ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર.

 

૧૧૨/૯, છ-ટાઈપ, સેકટર-૨૨, ગાંધીનગર

(મો)૯૫૧૨૫૨૭૯૨૪

૨૨.

શ્રી એમ.કે.રાણા

ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૯મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

સેકટર ૩/બી, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૦૫૫૮

૨૩.

શ્રીમતી એચ.એન.દેસાઈ

ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

બ્લોક નં. ૩/૪૦૧, સેકટરઃ૨૯ ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૧૪૯૦

૨૪.

શ્રીમતી ટી.એ.દેસાઈ

ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

સુરભિ ડુપ્લેક્ષ, મોઢેરા રોડ, મહેસાણા

(ઓ) ૨૩૨૫૧૪૮૯

૨૫.

શ્રી કે.એમ.સોલંકી

કરાર આધારીત નાયબ સેકશન અધિકારી

બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગ, બ્લોક નં. ૨, ૮મો માળ, સચિવાલય, ગાંધીનગર

 

પ્લોટ નં. ૧૫૦૩/૧, સેકટરઃ ૨-સી, ગાંધીનગર

(ઓ) ૨૩૨૫૧૪૮૯

 

 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428581 Last updated on 26-11-2019