અવનવું

હોમ  |

ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર

                                              મેન્યુઅલ-૧૧

ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર :

સને ૨૦૧૯-૨૦૨૦ વર્ષમાં બંદરો અને વાહન વ્યવહાર વિભાગના અંદાજપત્રમાં કરવામાં આવેલ જોગવાળની વિગતો નીચે મુજબ છે. 

 (રૂ. લાખમાં)

મહેસુલ જોગવાઇ

૫૮૮૬૫.૧૭

મૂડી જોગવાઇ

૬૩૧૮૧.૨૨

કુલ જોગવાઇ

૧૨૨૦૪૬.૩૯

 પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર-

ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમઃ-

મુખ્ય સદર (રૂ. લાખમાં)

મહેસુલ જોગવાઇ

૩૦૫૫

૩૦૪૧૫.૧૪

મૂડી જોગવાઇ

૫૦૫૫

૫૨૩૪૬.૩૫

૭૦૫૫

૧૦૨૯૩.૮૫

ગુજરાત મેરી ટાઇમ બોર્ડ 

મુખ્ય સદર (રૂ. લાખમાં)

મહેસુલ જોગવાઇ

૩૦૫૧

૫૭૮૭.૦૦

મૂડી જોગવાઇ

૫૦૫૧

૫૪૧.૦૦

વાહનવ્યવહાર કમિશ્નનરશ્રીની કચેરી

મુખ્ય સદર (રૂ. લાખમાં)

મહેસુલ જોગવાઇ

૨૦૪૧

૨૧૮૫૩.૧૩

સરકારી વાહન વ્યવહાર સેવા

મુખ્ય સદર (રૂ. લાખમાં)

મહેસુલ જોગવાઇ

૩૦૫૫

૫૬૪.૬૨

 

 

 

 

 

 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428572 Last updated on 26-11-2019