અવનવું

હોમ  |

સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિ

મેન્યુઅલ-૧૨

સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પધ્ધતિઃ-

ગુજરાત રાજય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ -

 

(૧) ૫૦૫૫- રૂ. રૂ. ૫૨૩૪૬.૩૫ લાખ

રૂ. ૫૨૩૪૬.૩૫ લાખ મૂડીખર્ચ માટે તેમજ વિવિધ પ્રકારની આંતર-માળખાકીય સુવિધાઓ ઉભી કરવા માટે સરકારશ્રી દ્વારા દર ત્રણ મહિને તબકકાવાર નિયત રકમ નાણા વિભાગ દ્વારા ગ્રાન્‍ટની ફાળવણી થયા બાદ વિભાગ દ્વારા ફાળવણી કરવામાં  આવે છે. અને તે મુજબ વાહન વ્યવહાર પ્રભાગ દ્વારા તેમને  રકમ ચૂકવવામાં આવે છે.

 

(૨) ૩૦૫૫- રૂ. ૩૦૪૧૫.૧૪ લાખ

આર્થિક સહાય તરીકે GSRTC ને દર ત્રણ મહિને નાણા વિભાગ દ્વારા ફાળવણી થયા બાદ  આ રકમ તબકકાવાર ફાળવવામાં આવે છે જે મુખ્યત્વે વિઘાર્થી કન્સેશન, શહેરી-બસ સેવા ભાડામાં રાહત તેમજ અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં GSRTC દ્વારા સામાજિક જવાબદારીના ભાગરૂપે સંચાલન કરવામાં આવતાં રૂટો કારણે સહન કરવા પડતા આર્થિક નુકશાનને ભરપાઇ કરવાના આશયથી સરકારશ્રી દ્વારા સબસીડી સ્વરુપે આપવામાં આવે છે. તે રકમની ગ્રાન્‍ટ ફાળવવામાં આવે છે અને વાહન વ્યવહાર પ્રભાગ દ્વારા તે રકમ ચૂકવવામાં આવે છે.

 

(૩) ૭૦૫૫- રૂ. ૧૦૨૯૩.૮૫ લાખ
 

ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ પાસેના હાલના વાહનો જુના થઇ ગયા છે પરિણામે, વાહનો વારંવાર ખોટકાઇ જાય છે અને આ કારણે મુસાફરી કરતા લોકોને મુશ્કેલી પડે છે. તેથી રાજય સરકારે ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમને નવી બસોની ખરીદી માટે લોન સ્વરુપે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડે છે.

 

 

 

 

 

 

 

 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0432959 Last updated on 10-01-2020