અવનવું

હોમ  |

આપવામાં આવતી રાહતો, પરમીટ વિગેરે બાબત

મેન્યુઅલ-૧૩
 
આપવામાં આવતી રાહતો, પરમીટ વિગેરે બાબત
 
GSRTC દ્વારા સમાજના નીચે જણાવેલ વર્ગોને એસ.ટી. બસ ભાડા/ પ્રવાસમાં તેમની સામે સૂચવ્યા મુજબ રાહતો આપવામાં આવે છે.
 
રાહત
ક્રમ વિગત રાહતમાં આપવામાં આવતી ટકાવારી રીમાક્સ
વિઘાર્થીઓને ૮૨.૫૦ ટકા
અંધજનોને ૧૦૦ ટકા (એક સહાયક સાથે)
સરકાર દ્વારા યોજવામાં આવતી રમતગમતો ૫૦ ટકા
કેન્સરના દર્દીઓને ૫૦ ટકા (એક સહાયક સાથે)
ચક્ષુપાત્ર લઇ જતી વ્યકિતઓ ૧૦૦ ટકા
શારિરીક ખોડખાપણવાળી વ્યક્તિઓને ૧૦૦ ટકા
સંસદ સભ્યશ્રી તથા ધારાસભ્યશ્રી ૧૦૦ ટકા
પત્રકારો તથા રેડિયો અને ટી.વી. ના પ્રતિનિધિઓને ૧૦૦ ટકા ગુજરાતમાં અમર્યાદિત કી.મી.
(અ) સ્વાતંત્રય સેનાની (બ) સ્વાતંત્રય સેનાનીની વિધવાને ૧૦૦ ટકા ૧૦૦ ટકા (એક સહાયક સાથે) (એક સહાયક સાથે)
૧૦ રાજયપારિતોષીક પ્રાપ્‍ત શિક્ષક ૨૫૦૦ કી.મી. સુધી વાર્ષિક મુસાફરી શિક્ષકદીઠ વાર્ષિક રુ.૧૧૦૦ સરભર
૧૧ બેરોજગાર વ્યક્તિઓને ઇન્‍ટર્વયુ માટે રોજગાર કચેરી દ્વારા ભલામણ કરાય
૧૨ થેલેસીમીયા અને સિકલસેલ એનીમીયાના દર્દીઓને ૫૦ ટકા (એક સહાયક સાથે)
૧૩ ગ્રામિણ વિસ્તારની વિદ્યાર્થીનીઓને ૧૦૦ ટકા
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428584 Last updated on 26-11-2019