અવનવું

હોમ  |

વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

મેન્યુઅલ-૧૪
 
વિજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
 
વિભાગની વેબસાઇટ ઉપર વિભાગનું મહેકમ વિષયક માળખુ, વિભાગના અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીઓના ફોન નંબર, શાખાઓના ફોન નંબર, વિભાગના નિયમો, ઠરાવો અને અધિનિયમો વિભાગની કામગીરીની વિગતો માહિતી મેળવવાનો અધિકાર (અધિનિયમ). ૨૦૦૫, અંદાજપત્રની વિગતો, વિભાગના જાહેર સાહસોની વિગતો વગેરે ઉપલબ્ધ કરવા માટેની વેબસાઇટ www.pnt.gujarat.gov.in છે. આ સાઇટ અપડેટ કરવા માટે વખતો વખત કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.
 
આ વિભાગની વેબસાઈટમાં વિભાગ હેઠળના ખાતાના વડા અને બોર્ડ-નિગમની વેબસાઈટની લિંક આપવામાં આવેલ છે.
 

 આપની સેવામાં

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
જાહેર માહિતી અધિકારી
નાગરિક અધિકાર પત્ર
આપના પ્રશ્નો-અમારા ઉત્તર
ફરિયાદ

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 વહીવટી માળખું જૂઓ
 

અમારા વિશે


પરિચય
લક્ષ્ય અને હેતુ
વિભાગની કામગીરી
વહીવટી માળખું
અંદાજપત્ર
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

ખાતાના વડાઓ/પ્રભાગો


કમિશનર, વાહનવ્‍યવહાર
ગુજરાત રાજય માર્ગ પરિવહન નિગમ
ગુજરાત મેરીટાઇમ બોર્ડ
ગુજરાત ટ્રાન્‍સપોર્ટ સવિર્સ

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Statue of Unity India Government Portal Vibrant Gujarat Mygov

   ડિસક્લેઇમર      |     પ્રતિભાવ   |    સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0428592 Last updated on 26-11-2019